ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2021)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021) Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2021) Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου (1 Ιανουαρίου 2021 - 30 Ιουνίου 2021) Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά περιόδου  (1 Ιανουαρίου 2021 - 30 Ιουνίου 2021)

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2020)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2020) Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2020) Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου (1 Ιανουαρίου 2020 - 30 Ιουνίου 2020) Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά περιόδου  (1 Ιανουαρίου 2020 - 30 Ιουνίου 2020)

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2019)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019) Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019) Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (1 Ιανουαρίου 2019 - 30 Ιουνίου 2019)

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2018)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018) Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2018 - 30 Ιουνίου 2018) Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (1 Ιανουαρίου 2018 - 30 Ιουνίου 2018)

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2017)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017 ) Ετήσια Οικονομική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017 ) Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2017 - 30 Ιουνίου 2017 ) Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Αναφορά ( Α'εξαμήνου 2017 )

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2016)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016 ) Ετήσια Οικονομική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016 ) Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2016 - 30 Ιουνίου 2016 ) Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Αναφορά ( Α'εξαμήνου 2016 )

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2015)

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2014)

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης (10 Οκτωβρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2014) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (10 Οκτωβρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2014)