Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2017)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017 )

Ετήσια Οικονομική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017 )

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2017 – 30 Ιουνίου 2017 )

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Αναφορά ( Α’εξαμήνου 2017 )