ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Συνεργατών της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος. Σκοπός του Μητρώου Συνεργατών είναι η αξιολόγηση και η ιεραρχική πρόσκληση μουσικών για συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στις περιπτώσεις που προκύπτουν ανάγκες κατά την εκτέλεση μουσικών έργων. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της παροχής συμβουλών για την τεχνολογική αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX και την βελτίωση της λειτουργίας, αλλά και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων παραγωγής, υποστήριξης...

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων απευθύνει εκ νέου ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της υποστήριξης του νέου ειδησεογραφικού καναλιού ERTnews (ροή, έλεγχος των συστημάτων μοντάζ, εγγραφής, εκπομπής και τεχνικής υποστήριξης προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορoύν στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: Για το έργο της παρακολούθησης και εξασφάλισης της ομαλής ροής του τηλεοπτικού αέρα και την επιμέλεια και τον έλεγχο όλων των στοιχείων του τηλεοπτικού αέρα (SEGMENTS,TRAILERS,ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΠΟΤ, ON AIR ELEMENTS), όλων των καναλιών...

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 4 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Γ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορoύν στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως: α) Για το έργο της παρακολούθησης της εξελικτικής διαδικασίας (προετοιμασία, έναρξη και παρακολούθηση εκτέλεσης παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος κλπ) ενός ή περισσοτέρων νεανικών εκπομπών, διαχείριση περιεχομένου πλατφόρμας ERTFLIX, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου...

Β’ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ 2023»

Οι συμπαραγωγοί των ταινιών που έχουν προκριθεί στη Α’ Φάση του προγράμματος «Μικροφίλμ 2023» θα πρέπει να υποβάλουν τον ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής στην ΕΡΤ  έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος "Μικροφίλμ 2023" θα επανεξετάσει τις προτάσεις και θα εισηγηθεί για το ύψος χρηματοδότησής τους. Κάθε συμπαραγωγός μπορεί να συμμετέχει με δύο (2) το πολύ σε εξέλιξη παραγωγές ταινιών «μικροφίλμ», χρηματοδοτημένες σε μετρητά από...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 67ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ EUROVISION

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΡΤ στον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση απευθύνει από σήμερα πρόσκληση σε εταιρίες με δραστηριότητα την παραγωγή ή και διανομή ηχογραφημάτων να υποβάλουν προτάσεις για τη συμμετοχή της χώρας μας, με καταληκτική προθεσμία την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022. Κάθε πρόταση θα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ-ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία" (στο εξής "Ε.Ρ.Τ. Α.Ε." ή "Εταιρεία") προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο - εκτελεστή παραγωγής να καταθέσει προτάσεις για την παραγωγή τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις  της παρούσας πρόσκλησης, να αναλάβει την...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΩΝ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ-ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία" (στο εξής "Ε.Ρ.Τ. Α.Ε." ή "Εταιρεία") προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο – εκτελεστή παραγωγής να καταθέσει προτάσεις για την παραγωγή σειρών μυθοπλασίας προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση της...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

H ΕΡΤ Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και ενώσεις αυτών, να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου, που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3755/15.01.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΝΟ2465Θ1Ε-ΑΣ4) περί Δημιουργίας Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου, για όλες τις γεωγραφικές περιοχές (νομοί ή νησιωτικές περιοχές) της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και...