Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

H ΕΡΤ Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και ενώσεις αυτών, να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου, που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3755/15.01.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΝΟ2465Θ1Ε-ΑΣ4) περί Δημιουργίας Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου, για όλες τις γεωγραφικές περιοχές (νομοί ή νησιωτικές περιοχές) της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα αναλυτικώς αναφερόμενα στον Κανονισμό Μητρώου.

Κατεβάστε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Κατεβάστε την Τροποποίηση άρθρου 5 – 5.5.1, – 5.6 της πρόσκλησης για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου.

Κατεβάστε την Τροποποίηση των όρων 5.1, 5.2 και 7.3 της πρόσκλησης για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου.

Κατεβάστε την Τροποποίηση άρθρου 3 και άρθρου 5 τεχνικών προδιαγραφών Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου

Κατεβάστε την Τροποποίηση /Συμπλήρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου.

Κατεβάστε την Τροποποίηση /Συμπλήρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου (05/12/2022)

Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κατεβάστε την Απόφαση για το Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου

Κατεβάστε τον Πίνακα κατάρτισης του Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου

Κατεβάστε τον Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών.

Κατεβάστε τους Πίνακες Συμμόρφωσης.

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας να συμμετάσχει στη δημιουργία Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου, με βάση τους όρους της παρούσας Ανοικτής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της.

Οδηγίες
Συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής και τους Πίνακες Συμμόρφωσης, και μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούνται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (παρ.3) συμπιέστε τα σε ένα αρχείο zip.

Προσοχή: Το τελικό αρχείο που θα αποσταλεί μέσω της φόρμας θα πρέπει να είναι MONO της μορφής ZIP και δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί. Με την κατάθεση της αίτησής σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Εξωτερικών Μεταδόσεων, τηλεφωνικά στο 2107761821 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο  mitrooert@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Προκειμένου να καταρτιστεί το Μητρώο και να ξεκινήσει η λειτουργία του, θα αξιολογηθούν οι Αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021 και θα καταρτισθεί ο σχετικός Πίνακας των εγγεγραμμένων ανά Κατηγορία στο Μητρώο Παρόχων.
Ο ως άνω Πίνακας, θα επικαιροποιείται με την εγγραφή νέων Παρόχων, τον Μάιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο κάθε έτους μετά την αξιολόγηση των Αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

GDPR Disclaimer:
Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που θα μας διαθέσετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της συμβατικής μας σχέσης εφ’ όσον επιλεγείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου. Επίσης, θα διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα όσων δεν επιλεγούν για ένταξη στο Μητρώο Μέσων.
Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.