ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ Ρ/Φ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ηχοληψίας «ζωντανών» και ηχογραφημένων ραδιοφωνικών εκπομπών για δώδεκα (12) μήνες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 92370000-5. Κατεβάστε τη Διακήρυξη Υπηρεσιών Ηχοληψίας Ρ/Φ Προγραμμάτων Αττική - Περιφέρεια σε μορφή pdf. Κατεβάστε τη Περίληψη Διακήρυξης Υπηρεσιών Ηχοληψίας Ρ/Φ Προγραμμάτων Αττική - Περιφέρεια σε...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΥΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων τύπων λυχνιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης: 156.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Κατεβάστε τη προκήρυξη σε μορφή pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο τη προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων Υψηλών Ταχυτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης, για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών σε ταχύτητα, ασφάλεια και την υψηλή διαθεσιμότητα των δεδομένων της ΕΡΤ ΑΕ. Ταξινόμηση κατά CPV: 32424000-1. Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο...