ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ σχεδιάζει να προκηρύξει το επόμενο χρονικό διάστημα ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως 10η Mαΐου 2019. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του εν λόγω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν: [email protected] [email protected] Κατεβάστε τη διαβούλευση σε μορφή pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τραπεζών μίξης ήχου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης, για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ ΑΕ. Ταξινόμηση  κατά  CPV: 32342420-2. Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό του τετρακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων και διακοσίων Ευρώ (471.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο τη προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων Υψηλών Ταχυτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης, για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών σε ταχύτητα, ασφάλεια και την υψηλή διαθεσιμότητα των δεδομένων της ΕΡΤ ΑΕ. Ταξινόμηση κατά CPV: 32424000-1. Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης της ΕΡΤ ΑΕ, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Κατεβάστε τη διακήρυξη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ (CPV 50711000-2)

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 € πλέον Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Κατεβάστε το διαγωνισμό εδώ