ΕΡΤ3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης, υποτιτλισμού, μεταγλώττισης (ένας αφηγητής), προσαρμογής και προσθήκης αντίστοιχων ανοικτών υπότιτλων κλπ εργασιών ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3), (CPV: 79530000-8) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει του χαμηλότερου συνολικού αθροίσματος των μεσοσταθμικών προσφερόμενων τιμών ανά λεπτό και λοιπών εργασιών. Ο υποψήφιος με...

ΕΡΤ3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ (ΜΟΝΤΑΖ)

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του  απαραίτητου εξοπλισμού (σουίτες μοντάζ) και προσωπικού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Οι εγκαταστάσεις του εξοπλισμού του αναδόχου (σουίτες μοντάζ), θα πρέπει να βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης,...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ στην Αττική ( Ραδιομέγαρο, Κατεχάκη, Κ.Ε Ιλίου), σε 24ωρη βάση, από προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα αποτελείται από είκοσι δύο (22) άτομα ημερησίως με μονομερές δικαίωμα της ΕΡΤ ΑΕ για παροχή επιπλέον υπηρεσιών φύλαξης λόγω εκτάκτων γεγονότων ανά έτος δεσμευτικά...