ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ OB VAN &8HD CAMERAS ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Κατεβάστε την   νέα απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Δείτε τον διαγωνισμό ΕΔΩ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ OB VAN 8HD CAMERAS

ΑΡΙΘΜ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 77698 Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf σχετικά με τον όρο ( ΙΙΙ, 2) Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών Συστήματος Διαχείρισης Διαφημιστικών Μηνυμάτων και Χώρων (Σ.Δ.Δ.Μ.Χ), (CPV 79341200-8), συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και σχετικής εκπαίδευσης σε προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (TRAFFIC)

Η ΕΡΤ σχεδιάζει να προκηρύξει διαγωνισμό προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου για το σύνολο των καναλιών της (Traffic). Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως την 29η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, καθώς και ενδεικτικές προϋπολογιστικές τιμές της λύσης με την οποία προτίθεστε να συμμετάσχετε στη διαγωνιστική διαδικασία, εντός...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ OB VAN &8HD CAMERAS ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Κατεβάστε τη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.» σε μορφή pdf. Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού σε μορφή pdf. Κατεβάστε την  απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Κατεβάστε τη  νέα απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 8ΚΑΜΕΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ,ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) 8 κάμερου οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων, παραγωγής εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας (HD - OBVAN), για την τηλ εοπτική κάλυψη Αθλητικών, Πολιτιστικών, Πολιτικών και άλλων σημαντικών γεγονότων. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 77698 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (980.000 Ευρώ) πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας. Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού...