ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης, συντήρησης, εκπαίδευσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €499.290,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 619.119,60). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα πέντε (65) μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 05.07.2023...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και δορυφορικής ανοδικής ζεύξης τους για τρία (3) συν δύο (2) έτη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίωνσυμβάσεων (CPV) : 64200000-8. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για τρία (3) έτη, ανέρχεται στο ποσό των 282.000,00€ (94.000,00 € / ανάέτος ) μη...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 199625) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», με προϋπολογισμό 260.633,572 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα  & αναθεώρηση: 210.188,36 ευρώ + 50.445,21 ευρώ Φ.Π.Α.). Κατεβάστε τα αρχεία Διακήρυξη Περίληψη διακήρυξης Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο...

PROVISION OF STREAMING SERVICES FOR DELIVERING LIVE MULTIMEDIA CONTENT

In order to ensure the uninterrupted transmission of multimedia content in all digital media of ERT SA, for the live stream (Live) and in order to upgrade the services to higher transmission speeds, greater clarity and reliability of the transmitted audiovisual material, from any global geographical location, the General Directorate of Technology and Media Operations, procures Content Distribution Network Services (Content Delivery Network) with...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CONTENT DELIVERY NETWORK)

Για την εξασφάλιση και την απρόσκοπτη λειτουργία μετάδοσης του πολυμεσικού περιεχομένου σε όλα τα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ ΑΕ, για την ζωντανή ροή (Live) και με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών σε υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης, μεγαλύτερης ευκρίνειας και αξιοπιστίας του μεταδιδόμενου οπτικοακουστικού υλικού, από όποιο παγκόσμιο γεωγραφικό σημείο κι αν ζητείται, η Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, προβαίνει στην προμήθεια...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών καταγραφής και καταμέτρησης των διαφημίσεων και υποτύπων αυτών και της διαφημιστικής δαπάνης της ΕΡΤ Α.Ε. στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Η παροχή των υπηρεσιών πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια  της ΕΡΤ στην Αττική,  για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  σύμφωνα με τις διατάξει του Ν. 4412/2016. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ στην Αττική για δύο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ STUDIOS ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας Led και Παντογράφων για την κάλυψη των αναγκών των studios της ΕΡΤ A.E με σύμβαση συμφωνία – πλαίσιο για τρία (3) έτη με τον προϋπολογισμό του έργου να διαμορφώνεται στο ποσό των 990.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση...

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σχόλια σχετικά με την Διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπηρεσιών Διασύνδεσης του Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ ΑΕ με μισθωμένα Κυκλώματα IP για τρία (3) συν δύο (2) έτη. Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf.