ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αδειών λογισμικού επεξεργασίας γραφικών βάσει συνδρομητικού αδειοδοτικού μοντέλου (subscription based), για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Τμήματος Γραφικών Ειδήσεων σε θέματα που άπτονται της επεξεργασίας και παραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου της ΕΡΤ Α.Ε. και την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης νεότερων τεχνολογικών προτύπων (ΚωδικόςCPV: 48322000-1,48325000-2,48321000-4,48700000-5) Προϋπολογισμός: ΕξήνταΧιλιάδες (60.000,00€) πλέον...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ αποφασίζει την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 11343/12.07.2022 απόφασης, του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ Α.Ε,περί παράτασης της ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System) ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό Α/Α 163120 ως εξής: Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό Α/Α 163120...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)

Δείτε τις διευκρινήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από εταιρίες  σχετικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Traffic System) σε μορφή pdf: Κατεβάστε τις διευκρινήσεις (01/08/2022) Κατεβάστε τις διευκρινήσεις (19/07/2022)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια δύο (2) λογισμικών  τεχνικού ελέγχου ψηφιακών αρχείων (Enterprise-class Automated File-based QC), για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (ΕΡΤ3). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ αποφασίζει την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 9566/10.06.2022 διακήρυξης  του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. ως προς τον χρόνο κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών ως εξής: Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό Α/Α 163120 ορίζεται η 22/08/2022 ημέρα Δευτέρα και...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN 1 & OB VAN 3)

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN 1 & OB VAN 3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο της προμήθειας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00€...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Traffic System)ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Traffic System), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εννιακοσίων Ενενήντα ευρώ (990.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.227.600). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε...