ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ3

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης, υποτιτλισμού, μεταγλώττισης (ένας αφηγητής), προσαρμογής και προσθήκης αντίστοιχων ανοικτών υπότιτλων ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00€ πλέον ΦΠΑ. Διακήρυξη Διαγωνισμού

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ σχεδιάζει να προκηρύξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού Τηλεφωνικών Κέντρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων της. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως την 28η Φεβρουαρίου 2019. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του εν λόγω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν: [email protected] [email protected] Κατεβάστε τη διαβούλευση σε...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (CPV 48823000-3) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ REFURBISHED ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (SFF) ΜΕ ΟΘΟΝΗ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια 180 REFURBISHED ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (SFF) ΜΕ ΟΘΟΝΗ (CPV 30214000-2), για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.760,00 € πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο τη προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων Υψηλών Ταχυτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης, για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών σε ταχύτητα, ασφάλεια και την υψηλή διαθεσιμότητα των δεδομένων της ΕΡΤ ΑΕ. Ταξινόμηση κατά CPV: 32424000-1. Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης της ΕΡΤ ΑΕ, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Κατεβάστε τη διακήρυξη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ (CPV 50711000-2)

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 € πλέον Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Κατεβάστε το διαγωνισμό εδώ