ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CONTROL ROOMS ΤΩΝ STUDIOS 3&4

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και συναρμολόγηση επίπλων για τα controls rooms των studios 3 & 4 της Ε.Ρ.Τ. -Α.Ε. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.910,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ για το έτος 2021. Ο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια αναλώσιμων για τις εκτυπωτικές συσκευές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για το ημερολογιακό έτος 2021. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η κατ' είδος  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής για την συνολική ποσότητα κάθε είδους. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 59.986,00€ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20.05.2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια προμήθεια φορητών συσκευών μετάδοσης εικόνας & ήχου μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας & διαδικτύου με παρελκόμενα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ για το έτος 2021. Ο διαγωνισμός...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια φακών υψηλής ευκρίνειας για τηλεοπτικές κάμερες διαφόρων τύπων για την κάλυψη των αναγκών των ΕΡΤ Α.Ε.. Η κατ’ έτος και ανά είδος φακού ποσότητα προμήθειας φακών και προϋπολογισθείσα δαπάνη. Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (980.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ενδεικτικώς επιμεριζόμενη σε τρία...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VIDEOWALL CONTROLLER (ΕΡΤ3)

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός συστήματος Videowall Controller για το Studio 1 της ΕΡΤ3, (CPV:32320000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής συνολικά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον κωδικό αριθμό προϋπολογισμού 12.00.00 της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3) του Φορολογικού Έτους 2021. Ο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟ (100) ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΥΠΟΥ PANEL UHF/TV ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. ΑΕ (CPV: 32352000-5)

Αποφασίστηκε η τροποποίηση της ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εκατό (100) κεραιών τύπου panel UHF/TV για την κατασκευή συστημάτων ακτινοβολίας με σκοπό τη λήψη ή την εκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στις εγκαταστάσεις πομπών και αναμεταδοτών της Ε.Ρ.Τ. (CPV: 32352000-5). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13/05/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυκτικού θαλάμου για τη φύλαξη έγχρωμων και ασπρόμαυρων αρνητικών φιλμ οξικής κυτταρίνης και πολυεστέρα. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.900,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πέντε (5) Ραδιοφωνικών Τραπεζών Μίξης ήχου (CPV:32342420-2), για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμήγια το σύνολο της προμήθειας. Η ως άνω συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Content Delivery Network) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετάδοσης από τις διαδικτυακές της υποδομές των VideoOnDemand(VOD), προβαίνει στη προμήθεια υπηρεσιών δικτύου παροχής περιεχομένου (Δ.Π.Π., ContentDeliveryNetwork), συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δικαίωμα επαύξησης του χρόνου ανάθεσης έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τις συνημμένες...