ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χιλίων τριακοσίων ογδόντα αδειών χρήσης υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των συνοδευτικών υπηρεσιών τύπου cloud της πλατφόρμας Microsoft Office 365 (1350 x Enterprise E1 & 30 x Enterprise E3). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 64216110-7 Προϋπολογισμός: Εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδες, εννιακόσια ευρώ (198.900,00€) πλέον ΦΠΑ για το...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΤ Α.Ε

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών ευρυζωνικής διασύνδεσης μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ Α.Ε στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72411000-4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €372.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 300.000,00-ΦΠΑ : € 72.000,00). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων της ΕΡΤ Α.Ε. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (558.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 450.000,00 ΦΠΑ : 108.000,00€). Κατεβάστε τη Διακήρυξη. Κατεβάστε τη Διακήρυξη με ΚΗΜΔΗΣ σε μορφή pdf.