ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ IN-EAR MONITOR

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια ασύρματων μικροφώνων πέτου με τα παρελκόμενά τους, ασύρματων μικροφώνων χειρός με τα παρελκόμενά τους και ασύρματων ακουστικών παρακολούθησης με τα παρελκόμενά τους. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των Εξακοσίων Είκοσι Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€620.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσό χωρίς ΦΠΑ €500.000, ΦΠΑ €120.000) Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/09/2021...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (TRAFFIC System)

Η ΕΡΤ σχεδιάζει εντός του 2021 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τηλεοπτικού Περιεχομένου (Traffic System), για το σύνολο των μέσων προβολής της. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως την 23η Αυγούστου 2021. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, καθώς και ενδεικτικές προϋπολογιστικές τιμές της λύσης με την οποία προτίθεστε να συμμετάσχετε στη...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Content Delivery Network) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετάδοσης από τις διαδικτυακές της υποδομές των VideoOnDemand(VOD), προβαίνει στη προμήθεια υπηρεσιών δικτύου παροχής περιεχομένου (Δ.Π.Π., ContentDeliveryNetwork), συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δικαίωμα επαύξησης του χρόνου ανάθεσης έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τις συνημμένες...