ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ON PREMISE BACK UP and RECOVERY SOLUTION)

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης & ανάκτησης αντιγράφων ασφάλειας (ON PREMISE BACK UP and RECOVERY SOLUTION). Στην παραπάνω προμήθεια συμπεριλαμβάνονται η ανάρτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού σε racks ιδιοκτησίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (Data Center) και στα ακριβή σημεία που θα υποδειχθούν κατά την εκκίνηση του έργου καθώς...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών υγιεινής χρήσης, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. στην Αττική για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής ανά τμήμα αναλώσιμων ειδών υγιεινής χρήσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 93.000,00€...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ Α.Ε ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ IP ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΥΝ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών διασύνδεσης του δικτύου εκπομπής μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων IP για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €3.000.000 χωρίς ΦΠΑ για τρία (3) έτη, (ποσό με ΦΠΑ €3.720.000, ΦΠΑ 24%...

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σχόλια σχετικά με την Διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπηρεσιών Διασύνδεσης του Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ ΑΕ με μισθωμένα Κυκλώματα IP για τρία (3) συν δύο (2) έτη. Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf.