ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΜ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών αποστολής και λήψης πολυμεσικών αρχείων μεγάλου όγκου για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Επτά Χιλιάδων Εξακοσίων Ευρώ (57.600,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 71.424,00€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LED WALL ΓΙΑ ΤΑ STUDIO 1 & 2 ΤΗΣ ΕΡΤ3, ΤΟ STUDIO 2 (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΚΑΙ ΤΟ STUDIO «ΜΟΥΡΟΥΖΗ»

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση  συστημάτων LED WALL για τα  STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή)  και το STUDIO «Μουρούζη», όπως αναλυτικά προβλέπεται  στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίωνμε αντικείμενο την προμήθεια ασφαλιστικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 476.00,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 590.240,00). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες ανέρχεται στο ποσό των 714.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια εξειδικευμένων φορολογικών και λογιστικών/οικονομικών υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79211000-612 Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης ανά έτος ανέρχεται στο ποσό των €600.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€744.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία για δύο (2)...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π)

Η ΕΡΤ Α.Ε αποφασίζει τροποποίηση του τεύχους της Διακήρυξης, του υπ’ αριθμόν 107/2023 (αρ.πρωτ.18624/08.12.2023 – ΑΔΑΜ:23PROC013921192) Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης – πλατφόρμα εξοπλισμού και περιεχομένου (Ο.Π.Δ.Ε.Π), Κατεβάστε την απόφαση σε pdf

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 107/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π) της ΕΡΤ Α.Ε.

Σας κοινοποιούμε, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. της υπ’ αριθμ.πρωτ.18624/08.12.2023 και αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 272137, Διακήρυξης, τις απαντήσεις σε πρόσθετα αιτήματα διευκρινίσεων που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, κατόπιν της παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, βάσει της υπ’ αριθμ.πρωτ.2875/16.02.2024, απόφασης της ΕΡΤ Α.Ε, έως και τις 20.03.2024 και αφορούν τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύμβαση: «Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος...

ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π) της ΕΡΤ Α.Ε και ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε αποφασίζει την εκ νέου τροποποίηση του τεύχους της Διακήρυξης του υπ’ αριθμόν 107/2023, (αρ.πρωτ.18624/08.12.2023 – ΑΔΑΜ:23PROC013921192), Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την ανάδειξη Αναδόχου, για το έργο της παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης – πλατφόρμα εξοπλισμού και περιεχομένου (Ο.Π.Δ.Ε.Π), διάρκειας εξήντα εννέα (69) μηνών, (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:272137), ως προς την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής...

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 107/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π) της ΕΡΤ Α.Ε.

Σας κοινοποιούμε, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. της υπ'αριθμ. πρωτ. 18624/08.12.2023 και αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 272137, Διακήρυξης, τις απαντήσεις σε πρόσθετα αιτήματα διευκρινίσεων που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, κατόπιν της παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, βάσει της υπ'αριθμ. πρωτ. 1655/29.01.2024, απόφασης της ΕΡΤ Α.Ε, έως και τις 07.02.2024 και αφορούν τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύμβαση: «Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένου...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Π.Δ.Ε.Π.

Η ΕΡΤ Α.Ε. αποφασίζει την τροποποίηση της διακήρυξης και την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης - πλατφόρμα εξοπλισμού και περιεχομένου (Ο.Π.Δ.Ε.Π.). Κατεβάστε την απόφαση Δείτε τον διαγωνισμό

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π)

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών Over the Top (OTT), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης, συντήρησης, εκπαίδευσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €4.750.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 5.890.000,00). Η διάρκεια της σύμβασης...