ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΜΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο τη προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυκτικού θαλάμου (CPV: 45213210-8) ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη φύλαξη των έγχρωμων και ασπρόμαυρων αρνητικών φιλμ οξικής κυτταρίνης και πολυεστέρα. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €44.000,00 πλέον...

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης μελέτης κατά τον Ν. 4412/2016, προ εκτιμώμενης αμοιβής κάτω των ορίων, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». Κατεβάστε σχετικά έγγραφα: - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΦΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΥΔ σε μορφή doc - ΤΕΥΔ σε μορφή pdf - ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...