ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ FM ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ Α.Ε. θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Πομπών Διαφόρων Τύπων» ως εξής: Μέρος Α : «Προμήθεια Τηλεοπτικών Πομπών Διαφόρων Τύπων», εκτιμώμενης αξίας €3.924.000 χωρίς ΦΠΑ. Μέρος Β : «Προμήθεια Ραδιοφωνικών Πομπών Διαφόρων Τύπων», εκτιμώμενης αξίας € €2.606.000 χωρίς ΦΠΑ,...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ IP CODEC ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Στην προκήρυξη με αριθμό  πρωτ. 7806/28-05-2021  συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια συστημάτων ψηφιακής δικτύωσης ip codec της ραδιοφωνίας (ΑΔΑ:ΩΔΥΦ465Θ1Ε-ΟΡ7),  (CPV 3221000-8),  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.161,00 € πλέον Φ.Π.Α  συμπληρώνουμε τις ποσότητες των υλικών ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  QLITE - QUANTUM LITE handheld codec  3  QTUM-LITE-BAG - BAG FOR QUANTUM LITE  3  PD-QTUM-SIP-DIV - SIP licences for Quantum Lite (with G722 and MPEG Layer II)  3  QTUM-XL-ALL - QUANTUM XL IP + All audio compression modes  3  QTUM-XL-V-BAG - BAG for...

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας και παραγωγής διαφημιστικών ταινιών με σκοπό την κάλυψη των διαφημιστικών αναγκών και της προβολής του περιεχομένου και των δράσεων της ΕΡΤ Α.Ε. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf) Κατεβάστε το...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης-υποτιτλισμού ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος , (CPV:79530000-8), για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τις 31.12.2021 ή εναλλακτικά έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο εκ των δύο ενδεχομένων προκύψει χρονικά πρώτο. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ»

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 181162) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ», με προϋπολογισμό 200.702,48 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 161.856,84 ευρώ + 38.845.64 ευρώ Φ.Π.Α.). Κατεβάστε τη διακήρυξη (pdf) Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξη (pdf) Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ IP CODEC ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια Συστημάτων ψηφιακής δικτύωσης IP CODEC της Ραδιοφωνίας (CPV 3221000-8), για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.161,00 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας. Η ως άνω συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ του έτους...

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση από την ΕΡΤ ΑΕ στον/στους αναδόχους και η ανάληψη από αυτόν  της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΡΤ, με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται στα ακόλουθα τρία (3) Τμήματα/Είδη Υπηρεσιών : ΕΙΔΟΣ Α΄. (CPV: 71356300-1) Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών  Συστημάτων/ Help desk σε 24ωρη βάση ΕΙΔΟΣ Β’. (CPV: 50332000-1) Υπηρεσίες Συντήρησης υποδομής  Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων. ΕΙΔΟΣ Γ’ (CPV:...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Content Delivery Network) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετάδοσης από τις διαδικτυακές της υποδομές των VideoOnDemand(VOD), προβαίνει στη προμήθεια υπηρεσιών δικτύου παροχής περιεχομένου (Δ.Π.Π., ContentDeliveryNetwork), συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δικαίωμα επαύξησης του χρόνου ανάθεσης έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τις συνημμένες...