ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω  των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.555.400,45€ πλέον ΦΠΑ για τρία έτη. Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης ανά έτος ανέρχεται στο ποσό των €518.466,82 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€642.898,86 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ η συνολική εκτιμώμενη...

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 107/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π) της ΕΡΤ Α.Ε.

Σας κοινοποιούμε, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. της υπ'αριθμ. πρωτ. 18624/08.12.2023 και αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 272137, Διακήρυξης, τις απαντήσεις σε πρόσθετα αιτήματα διευκρινίσεων που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, κατόπιν της παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, βάσει της υπ'αριθμ. πρωτ. 1655/29.01.2024, απόφασης της ΕΡΤ Α.Ε, έως και τις 07.02.2024 και αφορούν τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύμβαση: «Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένου...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Π.Δ.Ε.Π.

Η ΕΡΤ Α.Ε. αποφασίζει την τροποποίηση της διακήρυξης και την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διαχείρισης - πλατφόρμα εξοπλισμού και περιεχομένου (Ο.Π.Δ.Ε.Π.). Κατεβάστε την απόφαση Δείτε τον διαγωνισμό

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π)

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών Over the Top (OTT), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης, συντήρησης, εκπαίδευσης και περαιτέρω ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €4.750.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 5.890.000,00). Η διάρκεια της σύμβασης...

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 107/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π) της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έως και τις 17.01.2024 αιτήματα διευκρινίσεων που αφορούν τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύμβαση: «Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Διαχείρισης – Πλατφόρμα Εξοπλισμού και Περιεχομένου (Ο.Π.Δ.Ε.Π)» Κατεβάστε τις απαντήσεις των αιτημάτων σε μορφή pdf.