ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΥ

Παράταση εκ νέου της  καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καταγραφής, ανάλυσης και μοντελοποίησης των διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ ΑΕ. (αρ. διακήρυξης  50/2022) Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ. Κατεβάστε την απόφαση της...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΝΕΦΟ OFFICE 365 ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αδειών χρήσης της υπάρχουσας πλατφόρμας ενοποιημένης επικοινωνίας στο διαδικτυακό σύννεφο Office 365 και πιο συγκεκριμένα: 800 άδειες Office 365 F3, 1450 Office 365 E1, 280 Office 365 Business Essentials, 10 Office 365 Exchange Online P2, 30 Office 365 E3, 25 Power BI PRO, 2040 Office 365 Defender Plan1 και 500 EMS (ENTERPRISE MOBILITY SUITE) Plan3, με δικαίωμα...

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΠΔ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει  ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ)  για την επιλογή αναδόχου εκπόνηση της μελέτης  «Εκπόνηση Μελέτης για την τεκμηρίωση της δυνατότητας υπαγωγής σε ΠΠΔ των κατασκευών κεραιών ξηράς για την επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή τηλεόρασης», με προεκτιμώμενη αμοιβή 26.887,58  ευρώ μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο Α/Α Συστήματος είναι 185981.  Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 25/01/2022, ημέρα Τρίτη...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών Καταγραφής, Ανάλυσης και Μοντελοποίησης, των διαδικασιών της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξει του Ν. 4412/2016. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών πρόσκτησης και αδειοδότησης κατασκευών κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Προϋπολογισμός: Τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.452.960,00€) πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της προαίρεσης 20% σε περίπτωση που προκύψουν νέες θέσεις εγκατάστασης κεραιών. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών στατικής φύλαξης, σε καθημερινή και εικοσιτετράωρη βάση, από προσωπικό του Αναδόχου, για τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. στην περιοχή της Αττικής. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για δύο (2) έτη, , ανέρχεται...