ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών πρόσκτησης και αδειοδότησης κατασκευών κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε βάσει της κείμενης νομοθεσίας (κωδικός CPV:71700000-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση οτυ έργου ανέρχεται στα 3.710.800,00 € πλέον ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/10/2021,...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο προμήθειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών διαφόρων τύπων. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας ανέρχεται στο ποσό των Οκτώ Εκατομμυρίων Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Διακοσίων ΕΥΡΩ (€8.097.200) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσό χωρίς ΦΠΑ €6.530.000, ΦΠΑ €1.567.200). Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προφοράς, βάσει της βέλτιστης...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΡΦΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιοποίησης οπτικοακουστικού υλικού από παλαιά μορφότυπα βίντεο του αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Διακοσίων Εννέα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€1.209.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσό χωρίς ΦΠΑ €975.000, ΦΠΑ €234.000). Ο προϋπολογισμός αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που μπορεί να ανατεθεί μέσω της παρούσας...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Content Delivery Network) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετάδοσης από τις διαδικτυακές της υποδομές των VideoOnDemand(VOD), προβαίνει στη προμήθεια υπηρεσιών δικτύου παροχής περιεχομένου (Δ.Π.Π., ContentDeliveryNetwork), συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δικαίωμα επαύξησης του χρόνου ανάθεσης έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τις συνημμένες...