ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ σχεδιάζει εντός του 2019 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού Τηλεφωνικών Κέντρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων της. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως την 26η Οκτωβρίου 2018. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν: [email protected] [email protected] Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε (ΕΡΤ και ΕΡΤ3). Επιπρόσθετα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους Τεχνικούς της  ΕΡΤ και της ΕΡΤ3 σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα πέντε...

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2)

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 € πλέον Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Κατεβάστε το διαγωνισμό εδώ