ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΤ Α.Ε

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών ευρυζωνικής διασύνδεσης μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ Α.Ε στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72411000-4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €372.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 300.000,00-ΦΠΑ : € 72.000,00). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων της ΕΡΤ Α.Ε. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (558.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 450.000,00 ΦΠΑ : 108.000,00€). Κατεβάστε τη Διακήρυξη. Κατεβάστε τη Διακήρυξη με ΚΗΜΔΗΣ σε μορφή pdf.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ OB VAN 8HD CAMERAS

ΑΡΙΘΜ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 77698 Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf σχετικά με τον όρο ( ΙΙΙ, 2) Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 8ΚΑΜΕΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ,ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) 8 κάμερου οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων, παραγωγής εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας (HD - OBVAN), για την τηλ εοπτική κάλυψη Αθλητικών, Πολιτιστικών, Πολιτικών και άλλων σημαντικών γεγονότων. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 77698 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (980.000 Ευρώ) πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας. Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού...