ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΕΡΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης μελέτης κατά τον Ν. 4412/2016, προεκτιμώμενης αμοιβής κάτω των ορίων, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΕΡΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Κατεβάστε τα Στοιχεία Σύμβασης Κατεβάστε τη Διακήρυξη Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης Κατεβάστε τη Συγγραφή Υποχρώσεων Κατεβάστε την ΤΕΥΔ Ψ.Υ Κατεβάστε την ΤΕΥΔ Κατεβάστε τον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Ψ.Υ Συμπληρώστε τα στοιχεία...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης-υποτιτλισμού ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος μέχρι 31.12.2020 ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.900,00 πλέον...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια & θέση σε λειτουργία δύο (2) νέων όμοιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), ανοιχτού τύπου, με ενδεικτική εφεδρική ισχύ 630kVΑ/ συνεχή ισχύ 575kVΑ και με απόκλιση ±3% της προαναφερθείσας ισχύος, με πίνακα αυτοματισμού και δυνατότητα παραλληλισμού στο Ραδιομέγαρο (Ρ/Μ) της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή. Η απεγκατάσταση των ήδη υπαρχόντων...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΤΕΜ. REFURBISHED ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (SFF) ΜΕ ΟΘΟΝΗ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια Eκατόν πενήντα (150) τεμ. REFURBISHED Σταθμών εργασίας μικρού όγκου (SFF) με οθόνη (CPV:30214000-2), για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας. Κατεβάστε την Προκήρυξη Κατεβάστε την Προκήρυξη με ΚΗΜΔΗΣ Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε μορφή pdf Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε μορφή html Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε μορφή xml