ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη συμβουλευτικού οίκου για την κατάρτιση του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε, (CPV:85312320-8), σε χρονικό διάστημα έως δέκα (10) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης για τη παραγωγή τριάντα (30) τευχών του Περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση» της ΕΡΤ Α.Ε, (CPV 79822000-2), σε χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά...

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2)

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 € πλέον Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Κατεβάστε το διαγωνισμό εδώ