ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ FM

Η ΕΡΤ Α.Ε. πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πομπών ραδιοφωνίας FM. Η παρούσα προμήθεια αφορά πομπούς ραδιοφωνίας FM με ισχύ εξόδου των πομπών από ≥1 KW RMS, ≥2 KW RMS, ≥5 KW RMS και ≥10KW RMS. Για την παρούσα προμήθεια πομπών ραδιοφωνίας FM ορίζεται ένας και μόνο ανάδοχος για όλους τους πομπούς διαφόρων ισχύων εξόδου. Η διαβούλευση θα μείνει ανοικτή μέχρι...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (COVID-19)

Η ΕΡΤ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή οικονομικοτεχνικής προσφοράς, με αντικείμενο την προμήθεια COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) και την παροχή υπηρεσιών διενέργειας αυτών στις εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ. Προμήθεια: 9.375 τεμάχια Covid-19 Antigen Rapid Test με παροχή υπηρεσιών διενέργειας των τεστ Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 150.000€, με τιμή μονάδας 16€ συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας αυτών των test (10€...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ασφαλιστικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών, με συνεχή παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €123.801,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €99.840,00 - ΦΠΑ :...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE & SOFTWARE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΑΖ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΡΤ3

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια Hardware & Software για την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος Μοντάζ Ειδήσεων ΕΡΤ3 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.990,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον κωδικό αριθμό προϋπολογισμού 12.00.00 της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3) του Φορολογικού Έτους...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ Η/Ζ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 575KVA

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια & θέση σε λειτουργία δύο (2) νέων όμοιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ). Η απεγκατάσταση των ήδη υπαρχόντων Η/Ζ, καθώς και η εγκατάσταση των υπό προμήθεια Η/Ζ, αποτελούν αντικείμενο άλλης διαγωνιστικής διαδικασίας. Πριν την ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο είναι η υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η προσέλευσή του στον...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια η προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης με χρήση κάρτας για τα υπηρεσιακά οχήματα της ΕΡΤ, για τρία (3) έτη. Ταξινόμηση κατά CPV: 09132100-4 & 09134200-9. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν πενήντα μία χιλιάδες Ευρώ (151.000,00 € ) πλέον ΦΠΑ Η καταληκτική ημερομηνία...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Διαβούλευση για την υποβολή τεχνικών προτάσεων υλοποίησης και προϋπολογιστικών προσφορών της προμήθειας ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω οπτικών ινών, για τη μεταφορά του τηλεοπτικού & ραδιοφωνικού προγράμματος και δεδομένων τηλεμετρίας μεταξύ του Ραδιομεγάρου Αγ. Παρασκευής και των Κέντρων Εκπομπής σε όλη την ελληνική Επικράτεια. Ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προτάσεων: 28-2-2021. Οι προτάσεις να αποσταλούν στο email : [email protected] Κατεβάστε τη Διαβούλευση (Πρόσκληση) σε μορφή pdf  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Content Delivery Network) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετάδοσης από τις διαδικτυακές της υποδομές των VideoOnDemand(VOD), προβαίνει στη προμήθεια υπηρεσιών δικτύου παροχής περιεχομένου (Δ.Π.Π., ContentDeliveryNetwork), συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δικαίωμα επαύξησης του χρόνου ανάθεσης έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τις συνημμένες...