ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σχόλια σχετικά με την Διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υπηρεσιών Διασύνδεσης του Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ ΑΕ με μισθωμένα Κυκλώματα IP για τρία (3) συν δύο (2) έτη. Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf.

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την αποξήλωση και απομάκρυνση δύο (2) παλαιών αντλιών θερμότητας και την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) καινούργιων αμεταχείριστων αντλιών θερμότηταςαναλωσίμων & ανταλλακτικών για τα εκτυπωτικά συστήματα & τα κεντρικά πολυμηχανήματα της Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του έτους 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ Α.Ε (CPV 30192700-8), εκτιμώμενης αξίας 86.889,09€ πλέον ΦΠΑ 24% για τρία έτη (28.963,03€/έτος). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/12/2022 και ώρα 15:00 μ.μ Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων...