ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 8ΚΑΜΕΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ,ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) 8 κάμερου οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων, παραγωγής εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας (HD - OBVAN), για την τηλ εοπτική κάλυψη Αθλητικών, Πολιτιστικών, Πολιτικών και άλλων σημαντικών γεγονότων. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 77698 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (980.000 Ευρώ) πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας. Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε (ΕΡΤ και ΕΡΤ3). Επιπρόσθετα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους Τεχνικούς της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3 σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων στην Αγ. Παρασκευή & στην Θεσσαλονίκη. Τα νέα συστήματα απεικόνισης, σε συνδυασμό με τις οθόνες μεγάλων διαστάσεων τις οποίες η ΕΡΤ ΑΕ θα προμηθευτεί, προβλέπεται να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες μεμονωμένες οθόνες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας. Επιπλέον θα προσφέρουν νέες δυνατότητες, όπως...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΩΣ 15%

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια διακοσίων τριάντα (230) υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας με επιδότηση συσκευών για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους δεσμευτικά για τον ανάδοχο με μονομερή απόφαση της Ε.Ρ.Τ Α.Ε, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή και με δυνατότητα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ UPLINK ΣΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς των σημάτων της ΕΡΤ ΑΕ στα Ψηφιακά Κέντρα Εκπομπής με Δορυφορική Ζεύξη κατάλληλη για την Επίγεια αναμετάδοση σε Δίκτυο SFN και εκπομπής τους (UPLINK) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 42800/05.10.12 Κ.Υ.Α «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος(ΦΕΚ2704/Β/05.10.12). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυόμιση (2,5) έτη από...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο τη προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων Υψηλών Ταχυτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης, για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών σε ταχύτητα, ασφάλεια και την υψηλή διαθεσιμότητα των δεδομένων της ΕΡΤ ΑΕ. Ταξινόμηση κατά CPV: 32424000-1. Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο...