ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (TRAFFIC)

Η ΕΡΤ σχεδιάζει να προκηρύξει διαγωνισμό προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου για το σύνολο των καναλιών της (Traffic). Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση έως την 29η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 23:59. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, καθώς και ενδεικτικές προϋπολογιστικές τιμές της λύσης με την οποία προτίθεστε να συμμετάσχετε στη διαγωνιστική διαδικασία, εντός...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ OB VAN &8HD CAMERAS ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Κατεβάστε τη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.» σε μορφή pdf. Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού σε μορφή pdf. Κατεβάστε την  απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ OB VAN 8HD CAMERAS

ΑΡΙΘΜ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 77698 Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή pdf

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια γεννητριών χαρακτήρων-μονάδων παραγωγής γραφικών HD για τα στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ στην Αγ. Παρασκευή. Η προμήθεια αποσκοπεί στη μετατροπή των εγκαταστάσεων παραγωγής της ΕΡΤ ΑΕ από συμβατική σε υψηλή ευκρίνεια και στην αντικατάσταση μηχανημάτων που αρχίζουν να απαξιώνονται. Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 8ΚΑΜΕΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ,ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) 8 κάμερου οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων, παραγωγής εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας (HD - OBVAN), για την τηλ εοπτική κάλυψη Αθλητικών, Πολιτιστικών, Πολιτικών και άλλων σημαντικών γεγονότων. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 77698 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (980.000 Ευρώ) πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας. Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε (ΕΡΤ και ΕΡΤ3). Επιπρόσθετα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους Τεχνικούς της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3 σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο τη προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων Υψηλών Ταχυτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης, για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών σε ταχύτητα, ασφάλεια και την υψηλή διαθεσιμότητα των δεδομένων της ΕΡΤ ΑΕ. Ταξινόμηση κατά CPV: 32424000-1. Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο...