ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά την τιμή.  Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για δύο έτη συμπεριλαμβανομένου του διακιώματος προαίρεσης ενός (1) έτους: 1.542.203,46 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και 1.912.332,29 (συμπ. Φ.Π.Α.) Η καταληκτική...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Content Delivery Network) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετάδοσης από τις διαδικτυακές της υποδομές των VideoOnDemand(VOD), προβαίνει στη προμήθεια υπηρεσιών δικτύου παροχής περιεχομένου (Δ.Π.Π., ContentDeliveryNetwork), συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δικαίωμα επαύξησης του χρόνου ανάθεσης έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τις συνημμένες...