Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της ΕΡΤ ΑΕ

Κατεβάστε το αρχείο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 18/08/2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ FM ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

Η Διεύθυνση Δικτύου Εκπομπής της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ ΑΕ πρόκειται να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ραδιοφωνίας FM που ήδη διαθέτει, με την προμήθεια νέων πομπών με την ισχύ εξόδου και τις ποσότητες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα... Κατεβάστε το αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ DVB-T & DVB-T2

Η Διεύθυνση Δικτύου Εκπομπής της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ ΑΕ πρόκειται να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής που ήδη διαθέτει με την προμήθεια νέων πομπών με την ισχύ εξόδου, προ φίλτρου, και τις ποσότητες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα... Κατεβάστε το αρχείο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (VIRTUALIZATION SERVERS)

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια τριών (3) εξυπηρετητών εικονοποίησης (Virtualization servers) προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 02 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. Κατεβάστε την διακήρυξη.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Backend Over the Top turn key solution, Ο.Π.Δ.Ε.Π.)

Η ΕΡΤ Α.Ε ως Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός φορέας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στα τέσσερα κανάλια της, σε όλη την Ελλάδα και ένα ειδικό κανάλι στον υπόλοιπο κόσμο για τους ομογενείς. Σήμερα, η ΕΡΤ με τη χρήση του DTT/DTH ως κύριο τεχνολογικό τρόπο για τη μετάδοση προσφέρει δωρεάν όλα τα προγράμματα της χωρίς καμία χρέωση. Τα τελευταία χρόνια η ΕΡΤ...

ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (OB VAN) ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (UHD), ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (OB VAN) για παραγωγή εικόνας υπερυψηλής ευκρίνειας (UHD), με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (980.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Ταξινόμηση κατά CPV: 32211000-5. Κατεβάστε...

CONSULTATION FOR THE DIGITALIZATION PROJECT OF AUDIO-VISUAL MATERIAL FROM OLD VIDEO FORMATS OF THE ERT ARCHIVES

ERT, due to the very large volume of its archive audio-visual material owned and still remaining in the formats of old video tape & cassete storage media and taking into account the preservation and maintenance of that material, and its use for the company's needs, is consulting this project rfp, which concerns accelerating the digitization and transfer of the...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΡΦΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ, εξαιτίας του πολύ μεγάλου όγκου του αρχειακού οπτικοακουστικού της υλικού που είναι κυριότητάς της και το οποίο παραμένει ακόμα σε μορφότυπα παλαιών μέσων αποθήκευσης βίντεο και λαμβάνοντας υπόψη τη διάσωση και διατήρηση του εν λόγω υλικού, καθώς και την αξιοποίησή του για τις ανάγκες της εταιρείας, θέτει σε διαβούλευση τον συγκεκριμένο διαγωνισμό έργου, που αφορά στην...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά έτος, ανέρχεται στο ποσό των 192.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Συνολικά για τα δύο (2) έτη, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο...