ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ Α.Ε.), κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (υπ’ αριθμ. Δ2β/ΓΠ/οικ. 80727/15.11.2019 ΚΥΑ – ΦΕΚ 4177/Β’/15.11.2019), με την οποία καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOY Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Δομικών & Η/Μ Έργων, του Τομέα Τεχνολογίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δομικών &...

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/984/οικ.5645/7.4.2022 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, δημοσιοποιήθηκαν οι θέσεις κινητικότητας, για την κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2022 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Η ΕΡΤ Α.Ε. εντάσσεται στον Α’ κύκλο κινητικότητας με 27 Προκηρυσσόμενες Θέσεις, των κλάδων: Πληροφορικής (16): ΕΡΤ-ΑΘΗΝΑ (13), ΕΡΤ3-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3), Διοίκησης Διαχείρισης (6) : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ και ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ...

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 269 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-08-2021 Στην Αθήνα, σήμερα, 25 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Kατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο...

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το τελικό σχέδιο Οργανογράμματος που διαμορφώθηκε από την Επιτροπή Σύνταξης του νέου σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ μετά την εξέταση των προτάσεων που κατατέθηκαν για τροποποιήσεις και προσθήκες σύμφωνες με το πνεύμα, τις αρχές και τη φιλοσοφία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ και τη συζήτηση που έγινε, εγκρίνει Οργανόγραμμα...

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΤ 2020-2024

Σύμφωνα με την Παράγραφο 10, άρθρο 9, του νόμου 4173 του 2013, τίθεται σε διαβούλευση από σήμερα μέχρι και τις 15 Μαΐου 2020, το σχέδιο της ΕΡΤ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020-2024». Το παρόν σχέδιο αποτυπώνει τον σχεδιασμό της παρούσας διοίκησης για την πορεία της ΕΡΤ στα αμέσως επόμενα χρόνια. Στηρίχτηκε στα συμπεράσματα του επικαιροποιημένου σχεδίου που εκπόνησε για λογαριασμό...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΤ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 160 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-04-2018 Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Βασίλης...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 31.10.2017

Σε απάντηση δημοσιευμάτων για την αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Κινηματογράφου της ΕΡΤ, το Γραφείο Τύπου της εταιρείας επιθυμεί να επισημάνει τα εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας με την υπ. αριθμ.  Απόφαση Δ.Σ. 1805/10.08.2017, αρ. πρακτικού 138, Θέμα 5ο Παροχή Εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα για την ανασυγκρότηση Επιτροπών (ΑΔΑ 7Υ0Ζ465Θ1Ε-ΓΑΣ), να προβεί...