Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ Α.Ε.), κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (υπ’ αριθμ. Δ2β/ΓΠ/οικ. 80727/15.11.2019 ΚΥΑ – ΦΕΚ 4177/Β’/15.11.2019), με την οποία καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, προέβη στην κατάρτιση Σχεδίου για την αποτροπή του καπνίσματος και την εφαρμογή της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας, στο σύνολο των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ Α.Ε..

Το Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην ΕΡΤ Α.Ε. εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6398/25.06.2024 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Πρακτικό με αριθμ. 367 – Θέμα 84ο) και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΨΩΛΙΘ1Ε-Τ2Υ).”