Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 269
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-08-2021

Στην Αθήνα, σήμερα, 25 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της
εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα
από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο
κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων
Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός
Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η κα Μαρία – Μαγδαληνή
Τσούκα, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που αναπληροί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από
τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του ΔΣ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.
Ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκπροσωπήθηκε από τον κ. Αριστοτέλη Μεταξά, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της
ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : Έγκριση νέου Κανονισμού Περιεχομένου Προγράμματος

Δείτε τον κανονισμό σε μορφή pdf