Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΜΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία” (στο εξής “Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.” ή “Εταιρεία”) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει προτάσεις για την παραγωγή ραδιοφωνικού περιεχομένου, προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, είτε να αναλάβει για λογαριασμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., την ευθύνη και επιμέλεια της παραγωγής συγκεκριμένου ραδιοφωνικού περιεχομένου, με την παροχή των μέσων εκείνων, που σε συνδυασμό με τα μέσα που διαθέτει η ΕΡΤ, είναι απαραίτητα για την παραγωγή του συγκεκριμένου περιεχομένου, είτε να αναλάβει για λογαριασμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., την επιμέλεια και την ευθύνη της εκτέλεσης της παραγωγής περιεχομένου, την πρωτοβουλία και οικονομική ευθύνη της οποίας (παραγωγής) έχει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Δείτε τον Κανονισμό Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος

Οδηγίες
Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία και αποθηκεύστε το δίνοντας μια ενδεικτική ονομασία.
Οι προτάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί.
Το τελικό αρχείο που θα αποσταλεί μέσω της φόρμας θα πρέπει να είναι της μορφής PDF ή ZIP
και δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB.
Για να δημιουργήσετε PDF αρχείο δωρεάν μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Κατεβάστε το Open Office ή το Libre Office, ανοίξτε το αρχείο και επιλέξτε το button που γράφει create PDF ή export as PDF.
Εάν θέλετε να αποστείλετε περισσότερα του ενός αρχεία, θα πρέπει να τα συμπιέσετε σε ZIP αρχείο.
Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αξιολογηθεί η πρότασή σας θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αποστείλετε το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ,
σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail era@ert.gr
και για τεχνικά θέματα στο mediatek@ert.gr.