Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2016)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 )

Ετήσια Οικονομική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016 )

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2016 – 30 Ιουνίου 2016 )

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Αναφορά ( Α’εξαμήνου 2016 )