Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2020)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου (1 Ιανουαρίου 2020 – 30 Ιουνίου 2020)

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά περιόδου  (1 Ιανουαρίου 2020 – 30 Ιουνίου 2020)