Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2021)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2021)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2021)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου (1 Ιανουαρίου 2021 – 30 Ιουνίου 2021)

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά περιόδου  (1 Ιανουαρίου 2021 – 30 Ιουνίου 2021)