Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2018)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2018 – 30 Ιουνίου 2018)

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (1 Ιανουαρίου 2018 – 30 Ιουνίου 2018)