Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2019)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2019 – 30 Ιουνίου 2019)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019)

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (1 Ιανουαρίου 2019 – 30 Ιουνίου 2019)