Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2022)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου (1 Ιανουαρίου 2022 – 30 Ιουνίου 2022)

Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Αναφορά (1 Ιανουαρίου 2022 – 30 Ιουνίου 2022)