Αρχική ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πληρωση 2 Θέσεων ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ Διευθυντών Φωτογραφίας φωτογραφίας με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, με έδρα την Αθήνα.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, εγκρίθηκε η πλήρωση 2 θέσεων διευθυντών φωτογραφίας με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, με έδρα την Αθήνα.
Η σχετική απόφαση του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ και ο πίνακας με τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, Εδώ

Η πλήρωση των θέσεων αυτών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και των τριών φάσεων (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίων από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη) που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισμών της ΝΕΡΙΤ.
Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΑΘΗΝΑΣ