Αρχική ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πλήρωση 22 θέσεων δημοσιογράφων της ΝΕΡΙΤ με έδρα την Αθήνα

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, εγκρίθηκε η πλήρωση με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου 22 θέσεων δημοσιογράφων για το ρεπορτάζ τομέων πολιτικής και ελεύθερου, με έδρα την Αθήνα.

Η σχετική απόφαση του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ και ο πίνακας με τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Η πλήρωση των θέσεων αυτών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και των τριών φάσεων (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίων από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη) που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις των διαγωνισμών της ΝΕΡΙΤ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων:

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΘΗΝΑ