ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου

Η επιστολή της εταιρίας AMY Α.Ε σχετικά με την με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 26295 Προκήρυξη του υπ΄ αριθ. 06/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου. Κατεβάστε τις διευκρινίσεις: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ TELMACO 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ AMY ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ Δι@ύγεια - Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με αριθμό πρωτοκόλλου 16139 Δι@ύγεια - Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με αριθμό πρωτοκόλλου 16137

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Δρομολογητών

Η ΕΡΤ ΑΕ αποφάσισε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Δρομολογητών για την ένταξη της στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναλύονται στην συνημμένη προκήρυξη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.400,00€ (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υλικών. Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.

Συμπληρωματικές πληροφορίες διαγωνισμού 200 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τ/φ

Συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας 200 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας α/α συστήματος 26082 , τίτλος – αριθμ. διακηρ. 3/2016. Κατεβάστε τις διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις ως προς τον υπ΄αριθμόν 14431/15.07.2016 πρόχειρο διαγωνισμό

Διευκρινίσεις ως προς τον υπ΄αριθμόν 14431/15.07.2016 πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης δεδομένων με λογισμικό διαχείρισης παραμετροποίησης και ενός εξυπηρετητή με λογισμικό windows Server Std 2012 R2. Κατεβάστε τις διευκρινίσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια χειροπετσέτων, χαρτιών υγείας και υγρών σαπουνιών χεριών

Η ΕΡΤ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια χειροπετσέτων (πακέτα 200 διπλών φύλλων), χαρτιών υγείας (συσκευασίες 12 ρολών) και υγρών σαπουνιών χεριών (δοχεία 4LT) (CPVs: 33763000-6, 33760000-5, & 39831700-3), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδες διακόσια εξήντα Ευρώ (30.260,00€) πλέον ΦΠΑ, με...

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου (head-end) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και προϋπολογισθείσα δαπάνη: τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ. Κατεβάστε το τεύχος διακήρυξης σε μορφή PDF.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος αποθήκευσης δεδομένων και ενός εξυπηρετητή.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης δεδομένων με λογισμικό διαχείρισης παραμετροποίησης με CPV:30233100-2 και ενός εξυπηρετητή με λογισμικό Windows Server Std 2012 R2 με CPV:48820000-2 προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δορυφορικών κωδικοποιητών και αποκωδικοποιητών .

Η ΕΡΤ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια δορυφορικών κωδικοποιητών (τεμ.3) και δορυφορικών αποκωδικοποιητών (τεμ.3) προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων 15/06/2016

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 15/06/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα http://company.ert.gr,...

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 26/05/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα http://company.ert.gr,...