ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ Α.Ε. θέτει από σήμερα, Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ», με προϋπολογισμό €1.000.000,00. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10 Μάιου 2017. Η κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση: ttsagdis@ert.gr. Κατεβάστε το έγγραφο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων 30/12/2016

Αναρτήθηκε ο τελευταίος επικαιροποιημένος Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων (σύνδεσμος: Μητρώο ΕΡΤ), όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 30/12/2016, ο οποίος θα παραμείνει ενεργός μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 30/12/2016

Λήξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων και παράταση συμβάσεων

Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΡΤ Α.Ε., για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για την Μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. Πρωτ. 256/11.06.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΑ4465Θ1Ε-ΖΑΒ), έληξε στις 31/12/2016. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1508/15.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΣΜ465Θ1Ε-5ΓΙ), εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών μίσθωσης τηλεοπτικών συνεργείων από 01/01/2017...

Απαντήσεις ερωτημάτων διαγωνισμού δρομολογητών

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας δρομολογητών για την ένταξη της ΕΡΤ ΑΕ στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, παραλάβαμε μέχρι την 5/9/2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων, τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία και παρουσιάζονται μαζί με τις απαντήσεις τους. Κατεβάστε τις απαντήσεις

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου

Η επιστολή της εταιρίας AMY Α.Ε σχετικά με την με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 26295 Προκήρυξη του υπ΄ αριθ. 06/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου. Κατεβάστε τις διευκρινίσεις: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ TELMACO 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ AMY ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ Δι@ύγεια - Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με αριθμό πρωτοκόλλου 16139 Δι@ύγεια - Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με αριθμό πρωτοκόλλου 16137

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Δρομολογητών

Η ΕΡΤ ΑΕ αποφάσισε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Δρομολογητών για την ένταξη της στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναλύονται στην συνημμένη προκήρυξη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.400,00€ (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υλικών. Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή PDF.

Συμπληρωματικές πληροφορίες διαγωνισμού 200 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τ/φ

Συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας 200 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας α/α συστήματος 26082 , τίτλος – αριθμ. διακηρ. 3/2016. Κατεβάστε τις διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις ως προς τον υπ΄αριθμόν 14431/15.07.2016 πρόχειρο διαγωνισμό

Διευκρινίσεις ως προς τον υπ΄αριθμόν 14431/15.07.2016 πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια ενός συστήματος αποθήκευσης δεδομένων με λογισμικό διαχείρισης παραμετροποίησης και ενός εξυπηρετητή με λογισμικό windows Server Std 2012 R2. Κατεβάστε τις διευκρινίσεις