Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π)

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών Over the Top (OTT), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης, συντήρησης, εκπαίδευσης και περαιτέρω ανάπτυξης.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €4.750.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 5.890.000,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα εννέα (69) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΡΙΤΗ 06.02.2024 και ώρα 14:00 μμ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΡΙΤΗ 27.02.2024 και ώρα 14:00 μμ.

Κατεβάστε τη περίληψη της διακήρυξης
Κατεβάστε τη διακήρυξη