Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 107/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Ο.Π.Δ.Ε.Π) της ΕΡΤ Α.Ε.

Σας κοινοποιούμε, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. της υπ’αριθμ. πρωτ. 18624/08.12.2023 και αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 272137, Διακήρυξης, τις απαντήσεις σε πρόσθετα αιτήματα διευκρινίσεων που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά
στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, κατόπιν της παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 1655/29.01.2024, απόφασης της ΕΡΤ Α.Ε, έως και τις 07.02.2024 και αφορούν τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την σύμβαση: «Παροχή Υπηρεσιών Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Διαχείρισης – Πλατφόρμα Εξοπλισμού και
Περιεχομένου (Ο.Π.Δ.Ε.Π)»

Κατεβάστε τις απαντήσεις των αιτημάτων σε μορφή pdf.