Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 143
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-09-2017

Στην Αθήνα, σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γίνεται μνεία της απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 2788/26.09.17 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/472), με την οποία παύθηκε το μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, κ. Μιχάλης Γρηγορίου.

Παρέστησαν, επίσης,
ο κ. Βασίλης Ταλαμάγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος,
η κα Βασιλική Σουλτανιά και ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός,
Νομικοί Σύμβουλοι της εταιρίας, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Παναγιώτης Τσούτσιας, Γενικός
Διευθυντής Ενημέρωσης και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Απών ο κ. Διονύσιος Τσακνής που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Αριστοτέλη Μεταξά, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, όπως αναφέρεται ειδικότερα στις αποφάσεις της σημερινής συνεδρίασης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 5ο : Έγκριση του τροποποιημένου Κανονισμού Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος.

Δείτε τον κανονισμό σε μορφή pdf