ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από: α) τον Βασίλη Κωστόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο β) τον Γιώργο Θαλασσινό, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο γ) τον Χρήστο Λεοντή, Μέλος του ΔΣ δ) τον Αριστοτέλη Μεταξά, Μέλος -  Εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Τα μέλη...

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2016)

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016 ) Ετήσια Οικονομική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016 ) Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης ( 1 Ιανουαρίου 2016 - 30 Ιουνίου 2016 ) Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Αναφορά ( Α'εξαμήνου 2016 )

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2015)

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

ΕΤΗΣΙΕΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΠΧΠ 2014)

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης (10 Οκτωβρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2014) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (10 Οκτωβρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Εποπτεία - Έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 1. Ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση. 2. Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και την τήρηση των...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Γενικές Αρχές Παρεχόμενου Περιεχομένου 1. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, εμπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. 2. Οι ραδιοφωνικές και...

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει ως σκοπό την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο του σκοπού της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών...