ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3»

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3», με προϋπολογισμό 230.631,32 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 185.993,00 ευρώ + 44.638,32 ευρώ Φ.Π.Α.). Κατεβάστε σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΥΠΟΥ YAGI ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια κεραιών εκπομπής FM τύπου YAGI (CPV:32352000-5) και κατανεμητών ισχύος FM (CPV:32000000-3) για την κάλυψη των αναγκών της, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 37.500€ πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των υλικών. Κατεβάστε την προκήρυξη.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επτά (7) μονάδων ασύρματης εκπομπής εικόνας και ήχου μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (CPV 32210000-8) για διάστημα έξι μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την τιμή. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 46.200,00€ πλέoν ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΖΙΚ ΖΑΚ, ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: α) χαρτιού υγείας (CPV 33760000-5), σε συσκευασία 12 ρολών μήκους 140-160 εκ. ανά ρολό, δίφυλλο, διαλυτό στο νερό, όχι ανακυκλωμένο, χρώματος λευκού, 500 γρ. 9*20cm, 18 γρ./μ2, που να μην τρίβουν και κολλούν στο δέρμα, β) χειροπετσετών ΖΙΚ ΖΑΚ (CPV 33763000-6), σε συσκευασία πακέτων 200 φύλλων με 21 γρ./μ2 ανά πακέτο, λευκού...

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΗ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

Απάντηση στο Αίτημα Διευκρινιστικών Πληροφοριών που διατυπώθηκε μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης 2/2018, με αντικείμενο για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ (κτίρια Αττικής & κτίρια Θεσσαλονίκης ΕΡΤ-3) για δύο (2) έτη , προϋπολογισθείσας δαπάνης 800.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ Κατεβάστε το έγγραφο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ εντός Αττικής (Λ. Μεσογείων 432, Λ. Μεσογείων 136 και Μουρούζη & Ρηγίλλης 2-4) και των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ-3 στη Θεσσαλονίκη (Λ. Στρατού 1, Αγγελάκη 2 & Αγγελάκη 14) για δύο (2) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 800.000,00 ευρώ πλέον...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απποφασίζει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού ελέγχου ήχου και εικόνας για τα studio, τις ροές και το εργαστήριο τηλεόρασης της ΕΡΤ ΑΕ (CPV:32000000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την κατ’ είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και την...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ On Air ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 102fm ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.