ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓ/ΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης για την προμήθεια συστ/τος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας». ΣΧΕΤΙΚΑ: Η επιστολή της εταιρίας ΑRISTON BTS AE σχετικά με τoν με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 59137 Προκήρυξη του υπ΄ αριθ. 8/2018 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας συστ/τος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας. Κατεβάστε τις διευκρινήσεις  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 1.6 παρ.Β της διακήρυξης για την προμήθεια συστ/τος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου επισημαίνουμε ότι ο ορθός συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο 59139 αντί του 59137 που αναγράφεται στην διακήρυξη. Κατεβάστε τις διευκρινήσεις  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ηχοληψίας για τη παραγωγή ζωντανού και ηχογραφημένου Ραδιοφωνικού Προγράμματος, (CPV 92211000-3), στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή Αττικής, με χρήση του εξοπλισμού της ΕΡΤ Α.Ε, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ.(ποσότητα 1) με σκοπό τη διαχείριση σημάτων υψηλής ευκρίνειας (high definition) - (CPV) : 32321200-1. Επιπρόσθετα, θα παρασχεθεί εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων Ευρώ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απποφασίζει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού ελέγχου ήχου και εικόνας για τα studio, τις ροές και το εργαστήριο τηλεόρασης της ΕΡΤ ΑΕ (CPV:32000000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την κατ’ είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και την...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ On Air ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 102fm ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων 30/12/2016

Αναρτήθηκε ο τελευταίος επικαιροποιημένος Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων (σύνδεσμος: Μητρώο ΕΡΤ), όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 30/12/2016, ο οποίος θα παραμείνει ενεργός μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 30/12/2016

Λήξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων και παράταση συμβάσεων

Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΡΤ Α.Ε., για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για την Μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. Πρωτ. 256/11.06.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΑ4465Θ1Ε-ΖΑΒ), έληξε στις 31/12/2016. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1508/15.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΣΜ465Θ1Ε-5ΓΙ), εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών μίσθωσης τηλεοπτικών συνεργείων από 01/01/2017...

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων 15/06/2016

Αναρτάται επικαιροποιημένος Συνοπτικός Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων, όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 15/06/2016 από την Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Μητρώου. Οι διαδικασίες παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων θα παραμείνουν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά έγγραφα διαδικτυακά από την κεντρική ιστοσελίδα http://company.ert.gr,...