ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές των παρασταστικών συμβάσεων προγράμματος κυριότητας Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο τον έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές των παραστατικών συμβάσεων προγράμματος κυριότητας Ε.Ρ.Τ Α.Ε, (CPV: 79210000-9), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης των 48.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού για τη παραγωγή και προβολή εικονικών γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics κλπ) για τις ανάγκες παραγωγής δελτίων Ειδήσεων για 10 μήνες. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Ταξινόμηση κατά CPV: 79716000-6 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΤΕΜ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια δέκα (10) τεμ.EΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (CPV: 48822000-6) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Κατεβάστε την διακήρυξη. Κατεβάστε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την αναβάθμιση συστήματος HSM διαχείρισης Οπτικοακουστικού Αρχείου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την αναβάθμιση συστήματος HSM διαχείρισης Οπτικοακουστικό Αρχείου (CPV 48790000-0) για την κάλυψη των αναγκών  της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή . Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ.  Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της...

Διακήρυξη Αριθμ. 15/2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια 104 Φορητών Η/Υ Διαφόρων Τύπων

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εκατόν τεσσάρων (104) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω. Είδος Περιγραφή Ποσότητες Προϋπολογισμός ανά είδος πλέον ΦΠΑ Α Φορητές υπολογιστικές μονάδες μεσαίων δυνατοτήτων 13"-14" 53 37.100,00€ Β Φορητές υπολογιστικές μονάδες αυξημένων δυνατοτήτων 15"-16" 18 23.400,00€ Γ Υβριδικοί φορητοί υπολογιστές 10 16.000,00€ Δ Φορητοί υπολογιστές επεξεργασίας γραφικών αρχιτεκτονικής MAC 23 64.400,00€   Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας πλέον ΦΠΑ 140.900,00€ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το...

Προμήθεια VPN Routers και κεραίων απομακρυσμένης διασύνδεσης περιφερειακών σταθμών και κέντρων εκπομπής.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια  VPN ROUTERS ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (CPV 32413100-2,32510000-1) για την κάλυψη των αναγκών  της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης  την κατά ενότητα πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την τεχνική καταλληλότητα. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.500,00€...

Διευκρινίσεις για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102fm ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ Α.Ε. θέτει από σήμερα, Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ», με προϋπολογισμό €1.000.000,00. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10 Μάιου 2017. Η κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση: ttsagdis@ert.gr. Κατεβάστε το έγγραφο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.