ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού

Η Ε.Ρ.Τ Α.Ε προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Η/Μ). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 192.000,00 € πλέον ΦΠΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ για τα έτη 2017 - 8. Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.

ΕΡΤ3- Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και υποτιτλισμού ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμόγια την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και υποτιτλισμού ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3). Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα αποτελέσει η μεσοσταθμικά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00€ πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ., για τα Φορολογικά Έτη 2017 & 2018. Κατεβάστε...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προβολή εικονικών γραφικών

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη χρήση και λειτουργία εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού για την παραγωγή και προβολή γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics κλπ.) για τις ανάγκες παραγωγής των δελτίων ειδήσεων. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 36.000€ πλέον ΦΠΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ για το έτος 2017. Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή...

ΕΡΤ3 – Συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικο διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδότη ενοικιαστή για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών τροφίμων (snack), νερού, αναψυκτικών και χυμών στους χώρους της ΕΡΤ3 σύμφωνα με το Παράρτημα Β των τεχνικών προδιαγραφών (CPV 42933000-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την υψηλότερη τιμή. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 200,00...

ΕΡΤ3 – Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υπηρεσιών μακιγιάζ για ένα έτος

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών μακιγιάζ για το τμήμα Παραγωγής Τηλεοπτικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ3, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλωσίμων: α) καλλυντικά προϊόντα κατάλληλα για επαγγελματικό μακιγιάζ {Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009–30.11.2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου} με σχετική γνωστοποίηση στην Ε.Ε μέσω CPNP, β) λοιπά προϊόντα π.χ υλικά ντεμακιγιάζ που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της υπηρεσίας,...

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υπηρεσιών υποτιτλισμού.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης διαλόγων και την προσθήκη αντίστοιχων ανοικτών υπότιτλων σε ξενόγλωσσα μισθωμένα ή κυριότητας της ΕΡΤ προγράμματα (CPV: 79530000-8 ) για περίοδο ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα αποτελέσει η μεσοσταθμικά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κατεβάστε το διαγωνισμό...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.

Ηλεκτρονικός ανοικτός, διεθνής, δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια οθονών Η/Υ

Η ΕΡΤ Α.Ε., διακηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ μικρού όγκου με οθόνη, οθόνη Η/Υ γενικής χρήσης, επιτραπέζιων Η/Υ μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος με οθόνη, Η/Υ επεξεργασίας γραφικών αρχιτεκτονικής PC με 2 οθόνες, Η/Υ επεξεργασίας ήχου και Η/Υ επεξεργασίας γραφικών αρχιτεκτονικής MAC διαφορετικών ποσοτήτων, με κριτήριο κατακύρωσης την κατ'είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση...