ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια συστημάτων κινητής τηλεφωνίας της ΕΡΤ ΑΕ

Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια φορητών και σταθερών κωδικοποιητών και δεκτών/εξυπηρετητών εικόνας (video) και ήχου (audio) για μετάδοση υλικού μέσω πολλαπλών ασύρματων δικτύων κινητής τηλεφωνίας (3G/4G) και διαδικτύου. Ο εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος για μετάδοση ζωντανού προγράμματος για ειδησεογραφική χρήση. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%...

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προσφορών παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος μετάδοσης και εκμετάλλευσης του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ERTWorld στις ΗΠΑ

Παρατείνεται μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 (Ελληνική τοπική ώρα) η προθεσμία υποβολής προσφορών για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος μετάδοσης και εκμετάλλευσης του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ERTWorld στις ΗΠΑ. Κατεβάστε την απόφαση ΕΔΩ. Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης. Κατεβάστε την προκήρυξη. Κατεβάστε την προκήρυξη στα αγγλικά (ENG).

Διαβούλευση Προμήθειας Εξοπλισμού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

Η ΕΡΤ σχεδιάζει εντός του 2018 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό  προμήθειας «Εξοπλισμού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων» για το σύνολο των υποδομών της. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 29/12/2017 έως και 23/1/2018. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν: Dmaniatakos@ert.gr lmangeras@ert.gr spantazis@ert.gr Κατεβάστε την προκήρυξη

Διαγωνισμός για την προμήθεια σε τμήματα πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια σε τμήματα πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος  Ισχύος ≥10W RMS, ≥100W RMS & ≥600W RMS  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.093.750ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ταξινόμηση  κατά  CPV: 30121420-3 και συμπληρωματικά 80531200-7. Η...

Προμήθεια συστήματος μετατροπής και σάρωσης παλαιών μορφοτύπων φιλμ σε ψηφιακή μορφή

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος film scanner για το αρχειακό υλικό της ΕΡΤ Α.Ε.. Το κριτήριο  κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας του συνόλου των υλικών και λογισμικών.  Ο...

Προμήθεια πομπών FΜ Ρ/Φ ισχύος 5000W, 2000W και 1000W διαφορετικών ποσοτήτων

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο,επαναληπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5000W, 2000W και 1000W διαφορετικών ποσοτήτων. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 201.600€ πλέον ΦΠΑ. Κατεβάστε την διακήρυξη.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απποφασίζει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού ελέγχου ήχου και εικόνας για τα studio, τις ροές και το εργαστήριο τηλεόρασης της ΕΡΤ ΑΕ (CPV:32000000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την κατ’ είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και την...

Προμήθεια VPN Routers και κεραίων απομακρυσμένης διασύνδεσης περιφερειακών σταθμών και κέντρων εκπομπής.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια  VPN ROUTERS ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (CPV 32413100-2,32510000-1) για την κάλυψη των αναγκών  της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης  την κατά ενότητα πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την τεχνική καταλληλότητα. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.500,00€...

Διευκρινίσεις για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102fm ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.