ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαβούλευση Προμήθειας Συσκευών Ασφαλείας και Υπηρεσιών Παρακολούθησης

Η ΕΡΤ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό  προμήθειας «Συσκευών Ασφαλείας και Υπηρεσιών Παρακολούθησης». Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 28/4/2017 έως 12/5/2017. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν spantazis@ert.gr Dmaniatakos@ert.gr lmangeras@ert.gr

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής, μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, (CPV92220000-9) συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού (σουίτες μοντάζ), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ Α.Ε. θέτει από σήμερα, Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ», με προϋπολογισμό €1.000.000,00. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10 Μάιου 2017. Η κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση: ttsagdis@ert.gr. Κατεβάστε το έγγραφο...

Ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής, δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια Λυχνιών

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Λυχνιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά κατηγορία, συνολικής προϋπολο-γισθείσας δαπάνης 252.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε. & ΕΡΤ ΡΟΔΟΥ»

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Ε. & ΕΡΤ ΡΟΔΟΥ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 174/Α) και με την Α.Δ.Σ. 925/20-01-2016 της ΕΡΤ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο σχέδιο του Κανονισμού Κατασκευής - Εκτέλεσης Εργων και Εκπόνησης Μελετών. Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων 30/12/2016

Αναρτήθηκε ο τελευταίος επικαιροποιημένος Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων (σύνδεσμος: Μητρώο ΕΡΤ), όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 30/12/2016, ο οποίος θα παραμείνει ενεργός μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 30/12/2016

Λήξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων και παράταση συμβάσεων

Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΡΤ Α.Ε., για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για την Μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. Πρωτ. 256/11.06.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΑ4465Θ1Ε-ΖΑΒ), έληξε στις 31/12/2016. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1508/15.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΣΜ465Θ1Ε-5ΓΙ), εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών μίσθωσης τηλεοπτικών συνεργείων από 01/01/2017...

Απαντήσεις ερωτημάτων διαγωνισμού δρομολογητών

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας δρομολογητών για την ένταξη της ΕΡΤ ΑΕ στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, παραλάβαμε μέχρι την 5/9/2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων, τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία και παρουσιάζονται μαζί με τις απαντήσεις τους. Κατεβάστε τις απαντήσεις