ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FILM SCANNER ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος film scanner για το αρχειακό υλικό της ΕΡΤ Α.Ε.. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την διάσωση και διάθεση του αρχειακού υλικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσα από την ψηφιοποίηση του. Ταξινόμηση κατά CPV: 38520000-6. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€248.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού για ένα (1) έτος (CPV : 71356000-8 ). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 238.080,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % Κατεβάστε τη Διακήρυξη Κατεβάστε το ΤΕΥΔ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ (HEAD-END) ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ (HEAD-END) ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (CPV 32552430-0) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.990€ πλέον ΦΠΑ. Η ως άνω συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΡΤ -Α.Ε με σκοπό την επίτευξη της συμμόρφωσης της εταιρίας με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΚ2016/679, (CPV: 71241000-9). Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3 »

Η ΕΡΤ Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3» προϋπολογισμού 230.631,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή PDF.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3»

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3», με προϋπολογισμό 230.631,32 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 185.993,00 ευρώ + 44.638,32 ευρώ Φ.Π.Α.). Κατεβάστε σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απποφασίζει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού ελέγχου ήχου και εικόνας για τα studio, τις ροές και το εργαστήριο τηλεόρασης της ΕΡΤ ΑΕ (CPV:32000000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την κατ’ είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και την...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ On Air ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 102fm ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.