ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR

H ΕΡΤ  Α.Ε  διατηρεί και επεξεργάζεται πληθώρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο εντός πληροφοριακών συστημάτων αλλά και εκτός, καθώς και πληροφορίες (σε ηλεκτρονικά ή / και φυσικά αρχεία), τα οποία μπορούν να ταυτοποιήσουν φυσικά πρόσωπα: εργαζομένους, συνεργάτες, προμηθευτές, επισκέπτες, κοινό, χρήστες κ.α. Επιπροσθέτως, η επέκταση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης του συνόλου των εγγράφων έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική αύξηση των δεδομένων...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΤ ΣΤΟ Μη.Μ.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841 Β / 29-12-2017) με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8η του άρθρου 221...

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού, είναι η προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της ΕΡΤ ΑΕ και Δορυφορικής Ανοδικής Σύζευξης τους (CPV 64200000-8), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση στο πλαίσιο προβολής και προώθησης των νέων υβριδικών και γενικότερα όλων των ψηφιακών προϊόντων που αναπτύσσει και παρέχει στους πολίτες σε τεχνικά μέσα όπως Web, Apps, Smart Tv, Hybrid κ.α., το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρύξει διαγωνισμό προμήθειας υπηρεσιών Προϊοντικής Εικόνας και Επικοινωνιακής Στρατηγικής, βάσει του οποίου θα αναδειχθεί ο ρόλος της, οι ψηφιακές...

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Η ΕΡΤ σχεδιάζει εντός του 2018 να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό προμήθειας «Εξοπλισμού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων» για το σύνολο των υποδομών της. Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε 2η διαβούλευση έως την 23η Μαρτίου 2018. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθούν: dmaniatakos@ert.gr spantazis@ert.gr lmangeras@ert.gr Κατεβάστε την προκήρυξη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 118 ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Η ΕΡΤ ΑΕ διακηρύττει επαναληπτικο ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια εκατόν δεκαοχτώ (118) εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας (UPS) διπλής μετατροπής και μονοφασικής εισόδου και εξόδου, όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Επιπρόσθετα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ωρών στους τεχνικούς της ΕΡΤ Α.Ε. Τα μηχανήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αδιάλειπτη παροχή σε ισχύ...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ STATION WAGON

Η ΕΡΤ ΑΕ διακηρύττει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια επτά (7) επιβατικών αυτοκινήτων STATION WAGON 4+1 θέσεων (CPV: 34110000-1) ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (209.000,00€). Κατεβάστε το διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απποφασίζει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού ελέγχου ήχου και εικόνας για τα studio, τις ροές και το εργαστήριο τηλεόρασης της ΕΡΤ ΑΕ (CPV:32000000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την κατ’ είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και την...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ On Air ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 102fm ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.