ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIRTUAL PBX ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό υποστήριξης υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό θέτει προς διαβούλευση το έργο της cloud τηλεφωνίας για υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών στην περιφέρεια. Παρακαλούμε όπως υποβάλετε τα σχόλια σας, έως την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, στις παρακάτω ηλεκτρονικές διεύθυνσεις: gdnewmedia@ert.gr ITDirector@ert.gr Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΕΡΤ προβαίνει στην Προμήθεια Υπηρεσιών Εικαστικού Σχεδιασμού και του Αντίστοιχου Λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που διαθέτει στο διαδίκτυο. Παρακαλούμε όπως υποβάλετε τα σχόλια σας, έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου και ώρα 17.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdnewmedia@ert.gr. Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf.

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2)

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 € πλέον Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Κατεβάστε το διαγωνισμό εδώ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ-ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης μελέτης κατά τον Ν. 4412/2016, προεκτιμώμενης αμοιβής κάτω των ορίων. Κατεβάστε τη Περίληψη της Διακήρυξης Κατεβάστε τη Διακήρυξη Κατεβάστε τα Στοιχεία Σύμβασης Κατεβάστε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε μορφή pdf Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε μορφή doc Κατεβάστε τον Φάκελο Δημοσιάς Σύμβασης Για την παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς από το site της ΕΡΤ, πρέπει οι οικονομικοί φορείς να δηλώνουν το ονοματεπώνυμό...