ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με ερώτημα που τέθηκε στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για εκτυπωτικές συσκευές. Κατεβάστε τις διεκρινίσεις σε μορφή pdf.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ GRASS VALLEY MIRANDA

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια υλισμικού και λογισμικού, για την επέκταση συστήματος περιφερειακών Grass Valley Miranda της ΕΡΤ3, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος και βάσει τεχνικής καταλληλότητας. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.967,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε (ΕΡΤ και ΕΡΤ3). Επιπρόσθετα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους Τεχνικούς της  ΕΡΤ και της ΕΡΤ3 σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα πέντε...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FILM SCANNER

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος film scanner για το αρχειακό υλικό της ΕΡΤ Α.Ε.. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την διάσωση και διάθεση του αρχειακού υλικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσα από την ψηφιοποίηση του. Ταξινόμηση  κατά  CPV: 38520000-6. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων Ευρώ...

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2)

Διαγωνισμός για την επισκευή των πέντε πεδίων Μέσης Τάσης του Υποσταθμού στο Κ.Ε. Αυλίδας (CPV 50711000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 € πλέον Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Κατεβάστε το διαγωνισμό εδώ