ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καθισμάτων μουσικών της συμφωνικής ορχήστρας και της Ο.Μ.

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καθισμάτων μουσικών της συμφωνικής ορχήστρας και της Ο.Σ.Μ (CPV 39112000-0) για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία υλικού. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.120,00€ πλέον ΦΠΑ. Κατεβάστε τη προκήρυξη ΕΔΩ.

Διαβούλευση Προμήθειας Συσκευών Ασφαλείας και Υπηρεσιών Παρακολούθησης (2η διαβούλευση)

Η ΕΡΤ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας «Συσκευών Ασφαλείας και Υπηρεσιών Παρακολούθησης». Για το λόγο αυτό θέτει το έργο σε 2η διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 20/6/2017 έως 30/6/2017. Παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ έτους 2017

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ έτους 2017. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ πλέον ΦΠΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το έτος 2017. Κατεβάστε τη προκήρυξη...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και τοποθέτηση σκηνικών στα studios και την αίθουσα σύνταξης ΕΡΤ3

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και τοποθέτηση σκηνικών στα STUDIOS και στην αίθουσα σύνταξης ΕΡΤ3, (CPV: 44212320-8), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ-ΑΕ του Φορολογικού...

Διευκρινίσεις για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102fm ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.

Προμήθεια αντλιών θερμότητας (Split Unit) Inverter με εσωτερική μονάδα τοίχου για τους οικισμούς των κέντρων εκπομπής

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια εκατό (100) αντλιών θερμότητας (split unit) inverter με εσωτερική μονάδα τοίχου για τους οικίσκους των κέντρων εκπομπής της ΕΡΤ-ΑΕ (CPV42511110-5) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 60.000 € πλέον ΦΠΑ. Κατεβάστε τη προκήρυξη ΕΔΩ.

Ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια πομπών FM 5000W, 2000W και 1000W

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πομπών FM ισχύος 5000W (τεμ.7), 2000W (τεμ.11) και 1000W (τεμ.7) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής), προϋπολογισθείσας δαπάνης 201.600 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή PDF.

Προμήθεια 118 εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας (ups) διπλής μετατροπής και μονοφασικής εισόδου και εξόδου

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εκατόν δεκαοχτώ (118) εφεδρικών συστημάτων παροχής ενέργειας (UPS) διπλής μετατροπής και μονοφασικής εισόδου και εξόδου. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδων ευρώ(80.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Κατεβάστε τη περίληψη τη...

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ Α.Ε. θέτει από σήμερα, Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ», με προϋπολογισμό €1.000.000,00. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10 Μάιου 2017. Η κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση: ttsagdis@ert.gr. Κατεβάστε το έγγραφο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.