ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη Αριθμ. 15/2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια 104 Φορητών Η/Υ Διαφόρων Τύπων

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εκατόν τεσσάρων (104) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω. Είδος Περιγραφή Ποσότητες Προϋπολογισμός ανά είδος πλέον ΦΠΑ Α Φορητές υπολογιστικές μονάδες μεσαίων δυνατοτήτων 13"-14" 53 37.100,00€ Β Φορητές υπολογιστικές μονάδες αυξημένων δυνατοτήτων 15"-16" 18 23.400,00€ Γ Υβριδικοί φορητοί υπολογιστές 10 16.000,00€ Δ Φορητοί υπολογιστές επεξεργασίας γραφικών αρχιτεκτονικής MAC 23 64.400,00€   Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας πλέον ΦΠΑ 140.900,00€ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το...

Προμήθεια VPN Routers και κεραίων απομακρυσμένης διασύνδεσης περιφερειακών σταθμών και κέντρων εκπομπής.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια  VPN ROUTERS ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (CPV 32413100-2,32510000-1) για την κάλυψη των αναγκών  της ΕΡΤ-ΑΕ και με κριτήριο κατακύρωσης  την κατά ενότητα πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την τεχνική καταλληλότητα. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 40.500,00€...

Διευκρινίσεις για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102fm ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακής κονσόλας ήχου On Air με παρελκόμενα για τον 102FM ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Δείτε τις διευκρινισεις ΕΔΩ.

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ Α.Ε. θέτει από σήμερα, Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ», με προϋπολογισμό €1.000.000,00. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10 Μάιου 2017. Η κατάθεση παρατηρήσεων και προτάσεων θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση: ttsagdis@ert.gr. Κατεβάστε το έγγραφο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατεβάστε το διαγωνισμό σε μορφή PDF.

Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων 30/12/2016

Αναρτήθηκε ο τελευταίος επικαιροποιημένος Πίνακας Εγγραφών Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων (σύνδεσμος: Μητρώο ΕΡΤ), όπως έχει διαμορφωθεί έως και την 30/12/2016, ο οποίος θα παραμείνει ενεργός μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 30/12/2016

Λήξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μητρώου Τηλεοπτικών Συνεργείων και παράταση συμβάσεων

Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΡΤ Α.Ε., για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για την Μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. Πρωτ. 256/11.06.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨΑ4465Θ1Ε-ΖΑΒ), έληξε στις 31/12/2016. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1508/15.12.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΣΜ465Θ1Ε-5ΓΙ), εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών μίσθωσης τηλεοπτικών συνεργείων από 01/01/2017...

Απαντήσεις ερωτημάτων διαγωνισμού δρομολογητών

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας δρομολογητών για την ένταξη της ΕΡΤ ΑΕ στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, παραλάβαμε μέχρι την 5/9/2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων, τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία και παρουσιάζονται μαζί με τις απαντήσεις τους. Κατεβάστε τις απαντήσεις