Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια εξειδικευμένων φορολογικών και λογιστικών/οικονομικών υπηρεσιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79211000-612

Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης ανά έτος ανέρχεται στο ποσό των €600.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€744.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των €1.200.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : €1.488.000,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: από την επόμενη της ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 14.05.2024 και ώρα: 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 15.05.2024 και ώρα : 11:00 π.μ
Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 29.03.2024

Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)