Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Β’ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ 2024»

Οι συμπαραγωγοί των ταινιών που έχουν προκριθεί στη Α’ Φάση του προγράμματος «Μικροφίλμ 2024» θα πρέπει να υποβάλουν τον ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής στην ΕΡΤ  έως την 29η Σεπτεμβρίου 2023. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος «Μικροφίλμ 2024» θα επανεξετάσει τις προτάσεις και θα εισηγηθεί για το ύψος χρηματοδότησής τους.

Το ποσοστό της ΕΡΤ στη συμπαραγωγή της κάθε ταινίας είναι ελεύθερο. 
(Στην περίπτωση όμως που το ποσοστό συμμετοχής της ΕΡΤ στη συμπαραγωγή τυγχάνει να είναι ανώτερο του 50% τότε τα δικαιώματα προβολής της είναι απεριόριστα . Εάν το ποσοστό συμμετοχής της ΕΡΤ είναι κάτω του 50% τότε τα δικαιώματα προβολής της είναι απεριόριστα μόνο για 5 έτη).
Κατά την παράδοση της ταινίας απαιτείται έκθεση Ορκωτού Λογιστή.

Η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα ελέγχου των διαφόρων σταδίων της παραγωγής (προεργασία, γύρισμα, αποπεράτωση).

Πληροφορίες
τηλ. 210-6092038
microfilm@ert.gr

 

Οδηγίες
Οι προτάσεις κατατίθενται MONO ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί.

Το αρχείο που θα στείλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, θα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
Πλήρη φάκελο παραγωγής που να περιλαμβάνει το τελικό σενάριο, αναλυτικό προϋπολογισμό και χρηματοδοτικό πλάνο, κείμενο προθέσεων σκηνοθέτη, βιογραφικό και εργογραφία του σκηνοθέτη, βιογραφικό και εργογραφία του σεναριογράφου, υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986) του σεναριογράφου για την πρωτοτυπία του σεναρίου, αποδεικτικό εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων, αν το σενάριο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο, υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986) του σκηνοθέτη, ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις 4,5 και 6 των Όρων Συμμετοχής (Παράγραφος Β), της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του προγράμματος «μικροφίλμ 2024» και όποια άλλη πληροφορία  ο παραγωγός θεωρεί χρήσιμη.

Το τελικό αρχείο που θα αποσταλεί μέσω της φόρμας θα πρέπει να είναι της μορφής PDF ή ZIP
και δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB.
Για να δημιουργήσετε PDF αρχείο δωρεάν μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Κατεβάστε το Open Office ή το Libre Office, ανοίξτε το αρχείο και επιλέξτε το button που γράφει create PDF ή export as PDF.
Εάν θέλετε να αποστείλετε περισσότερα του ενός αρχεία, θα πρέπει να τα συμπιέσετε σε ZIP αρχείο.
Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: microfilm@ert.gr
και για τεχνικά θέματα στο mediatek@ert.gr.