Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο – Εκτελεστή Παραγωγής – να καταθέσει Πρόταση για τη μεταγλώττιση (απόδοση στην ελληνική γλώσσα από την αγγλική) περιεχομένου, προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής της μεταγλώττισης για λογαριασμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αφορούν στη μεταγλώττιση των παρακάτω αναφερομένων Τμημάτων:

ΤΜΗΜΑ 1: ΝUMBERBLOCKS. Μουσική σειρά, εκπαιδευτικού περιεχομένου, κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από: α) τριάντα (30) επεισόδια, διάρκειας πέντε λεπτών (5’) έκαστο, β) τρία (3) επεισόδια, διάρκειας δέκα λεπτών (10’) έκαστο και γ) ένα (1) επεισόδιο, διάρκειας είκοσι λεπτών (20’).

ΤΜΗΜΑ 2: COLORBLOCKS. Μουσική σειρά, εκπαιδευτικού περιεχομένου, κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από σαράντα πέντε (45) επεισόδια, διάρκειας πέντε λεπτών (5’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 3: POP PAPER CITY. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από πενήντα δύο (52) επεισόδια, διάρκειας έντεκα λεπτών (11’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 4: LLOYD OF THE FLIES. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από πενήντα δύο (52) επεισόδια, διάρκειας έντεκα λεπτών (11’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 5: HAPPY THE HOGLET. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από είκοσι έξι (26) επεισόδια, διάρκειας επτά λεπτών (7’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 6: LUPIN’S TALES & LUPIN’S TALES SHORTS. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από: α) εκατόν πενήντα έξι (156) επεισόδια, διάρκειας επτά λεπτών (7’) έκαστο και β) είκοσι έξι (26) επεισόδια, διάρκειας δύο λεπτών και τριάντα δευτερολέπτων (2’30’’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 7: EDMOND AND LUCY & EDMOND AND LUCY SHORTS. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από: α) πενήντα δύο (52) επεισόδια, διάρκειας δώδεκα λεπτών (12’) έκαστο και β) δεκατρία (13) επεισόδια, διάρκειας τριών λεπτών (3’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 8: LITTLE MALABAR. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από είκοσι έξι (26) επεισόδια, διάρκειας τεσσάρων λεπτών (4’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 9: TRUCK GAMES. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από πενήντα δύο (52) επεισόδια, διάρκειας πέντε λεπτών (5’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 10: PIRATA & CAPITANO. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από πενήντα δύο (52) επεισόδια, διάρκειας έντεκα λεπτών (11’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 11: MOUK. Σειρά κινουμένων σχεδίων, που αποτελείται από σαράντα δύο (42) επεισόδια, διάρκειας έντεκα λεπτών (11’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 12: PAPER PORT. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από πενήντα δύο (52) επεισόδια, διάρκειας έντεκα λεπτών (11’) έκαστο.

ΤΜΗΜΑ 13: LOUIE, LOUIE & YOKO BUILD, LOUIE TV SPECIALS. Σειρά εκπαιδευτικού περιεχομένου κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από: α) εβδομήντα οκτώ (78) επεισόδια, διάρκειας επτά λεπτών (7’) έκαστο, β) εβδομήντα οκτώ (78) επεισόδια, διάρκειας επτά λεπτών (7’) έκαστο και γ) δύο (2) επεισόδια, διάρκειας είκοσι δύο λεπτών (22’) έκαστο.

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οδηγίες
Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ, συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία και αποθηκεύστε το δίνοντας μια ενδεικτική ονομασία.
Οι προτάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί.
Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες  στην αρμόδια υπάλληλο Δήμητρα Ακριώτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dakriotou@ert.gr και για τεχνικά θέματα στο mediatek@ert.gr.