Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο – Εκτελεστή Παραγωγής – να καταθέσει Πρόταση για τη μεταγλώττιση (απόδοση στην ελληνική γλώσσα από την αγγλική) περιεχομένου, προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, να αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής της μεταγλώττισης για λογαριασμό της ΕΡΤ Α.Ε.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αφορούν στη μεταγλώττιση των παρακάτω αναφερομένων Τμημάτων:

ΤΜΗΜΑ 1: KID LUCKY. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από πενήντα δύο (52) επεισόδια διάρκειας δώδεκα λεπτών (12’) έκαστο. Για τη σειρά απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) ηθοποιών.
ΤΜΗΜΑ 2: MARTIN MORNING. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από πενήντα δύο (52) επεισόδια διάρκειας δώδεκα λεπτών (12’) έκαστο.
ΤΜΗΜΑ 3: FOX BADGER FAMILY. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από πενήντα δύο (52) επεισόδια διάρκειας δώδεκα λεπτών (12’) έκαστο. Για τη σειρά απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) ηθοποιών.
ΤΜΗΜΑ 4: NUMBERBLOCKS. Μουσική σειρά εκπαιδευτικού περιεχομένου κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από ενενήντα (90) επεισόδια διάρκειας πέντε λεπτών (5’) έκαστο.
ΤΜΗΜΑ 5: DIGBY DRAGON. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από εβδομήντα οκτώ (78) επεισόδια διάρκειας έντεκα λεπτών (11’) έκαστο.
ΤΜΗΜΑ 6:
α. ANDY’S AQUATIC AND SAFARI ADVENTURES. Σειρά ντοκιμαντέρ εκπαιδευτικού περιεχομένου live action που αποτελείται από εβδομήντα (70) επεισόδια διάρκειας δεκαπέντε λεπτών (15’) έκαστο.
β. ANDY’S BABY ANIMALS. Σειρά ντοκιμαντέρ εκπαιδευτικού περιεχομένου που αποτελείται από είκοσι (20) επεισόδια διάρκειας δέκα λεπτών (10’) έκαστο.
ΤΜΗΜΑ 7: FOX & HARE. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από είκοσι έξι (26) επεισόδια διάρκειας έντεκα λεπτών (11’) έκαστο.
ΤΜΗΜΑ 8: HUGGLEBOO. Σειρά κινουμένων σχεδίων που αποτελείται από είκοσι έξι (26) επεισόδια διάρκειας επτά λεπτών (7’) έκαστο.

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οδηγίες
Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ, συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία και αποθηκεύστε το δίνοντας μια ενδεικτική ονομασία.
Οι προτάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί.
Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες  στην αρμόδια υπάλληλο κ. Δήμητρα Ακριώτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και για τεχνικά θέματα στο [email protected].