Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

H ΕΡΤ Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και ενώσεις αυτών, να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση Τηλεοπτικών Συνεργείων (εφεξής: Μητρώο), που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3364/20.07.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚΧΠ465Θ1Ε-Β6Δ) περί Δημιουργίας Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου, για όλες τις γεωγραφικές περιοχές (νομοί ή νησιωτικές περιοχές) της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα αναλυτικώς αναφερόμενα στον Κανονισμό Μητρώου.

Κατεβάστε τον Κανονισμό Μητρώου.

Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κατεβάστε τον Τιμοκατάλογο Υπηρεσιών.

Κατεβάστε τους Πίνακες Συμμόρφωσης.

Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής.

Οδηγίες
Συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής και τους Πίνακες Συμμόρφωσης, και μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούνται στον Κανονισμό Μητρώου (παρ.2) συμπιέστε τα σε ένα αρχείο zip.

Προσοχή: Το τελικό αρχείο που θα αποσταλεί μέσω της φόρμας θα πρέπει να είναι της μορφής ZIP και δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί. Με την κατάθεση της αίτησής σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Εξωτερικών Μεταδόσεων, τηλεφωνικά στο 2107761821 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο  [email protected].

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερόμενου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει
την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

GDPR Disclaimer:
Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που θα μας διαθέσετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της συμβατικής μας σχέσης εφ’ όσον επιλεγείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου. Επίσης, θα διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα όσων δεν επιλεγούν για ένταξη στο Μητρώο Μέσων.
Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.