Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΡΤ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» ή «Εταιρεία») προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει προτάσεις για (α) την παραγωγή ή συμπαραγωγή περιεχομένου και (β) τη δημιουργία εφαρμογής διαδραστικού περιεχομένου, για την υβριδική τηλεόραση (HbbTV) και όλα τα τεχνολογικά μέσα – συσκευές από τα οποία η ΕΡΤ μεταδίδει περιεχόμενο μέσω διαδικτύου, προκειμένου, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Περιεχομένου Υβριδικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, να αναλάβει την υλοποίηση της πρότασής του για λογαριασμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Οι προτάσεις θα εξεταστούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό «Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος», που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αξιολογηθεί η πρότασή σας θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

α. Για την παραγωγή ή συμπαραγωγή περιεχομένου:
Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ, συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία και αποθηκεύστε το δίνοντας μια ενδεικτική ονομασία.
Το τελικό αρχείο που θα αποσταλεί μέσω της φόρμας θα πρέπει να είναι της μορφής PDF ή ZIP
και δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB.
Εάν θέλετε να αποστείλετε περισσότερα του ενός αρχεία, θα πρέπει να τα συμπιέσετε σε ZIP αρχείο.

β. Για την δημιουργία εφαρμογής διαδραστικού περιεχομένου:
Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας απαιτείται πλήρης περιγραφή της εφαρμογής και των επιμέρους στοιχείων της, τα περιβάλλοντα υλοποίησής της, οι άδειες χρήσης, η χρονική διάρκεια κλπ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για τεχνικά προβλήματα κατά την υποβολή της πρότασης ή για ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση στο email mediatek@ert.gr.

Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.
Οι προτάσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί.