Αρχική ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 157
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-03-2018

Στην Αθήνα, σήμερα, 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, η κα Βασιλική Σουλτανιά και ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Νομικοί Σύμβουλοι της εταιρίας, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :


Θέμα 1ο : Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα.

Μετά την έκδοση των ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 16/20.01.2017, 373/27.07.2017, 391/08.08.20107 και 30/23.01.2018, η σύνθεση του ΔΣ διαμορφώνεται ως εξής :

1. Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής του Ιωάννη, Μουσικοσυνθέτης, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1940, κάτοικος Παιανίας, στην οδό Προφήτη Ηλία αριθμ. 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ078535, με ΑΦΜ 005661454, ΔΟΥ Κορωπίου, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Βασίλης Κωστόπουλος του Θεοδώρου, Δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1940, κάτοικος Παγκρατίου, στην οδό Αρύββου αριθμ. 8, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ630072, με ΑΦΜ 004385236, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος,

3. Γεώργιος Θαλασσινός του Σταύρου, Μηχανολόγος – Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1953, κάτοικος Θησείου, στην οδό Θεσσαλονίκης αριθμ. 7Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ085303, με ΑΦΜ 023783834, ΔΟΥ Ε’ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

4. Αικατερίνη Τσατσαρώνη του Μιχαήλ, Eπικοινωνιολόγος, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Βούλας, στην οδό Ρόδου αριθμ. 32, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ137351, με ΑΦΜ 039557296, ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνίδα υπήκοος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

5. Αριστοτέλης Μεταξάς του Θεοδώρου, Εικονολήπτης, γεννημένος στην Κέρκυρα, το έτος 1954, κάτοικος Χαλανδρίου, στην οδό Βουλγαροκτόνου 21, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ092355, με ΑΦΜ 027060451, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε το πρακτικό