Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CONTENT DELIVERY NETWORK)

Για την εξασφάλιση και την απρόσκοπτη λειτουργία μετάδοσης του πολυμεσικού
περιεχομένου σε όλα τα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ ΑΕ, για την ζωντανή ροή (Live) και με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών σε υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης, μεγαλύτερης ευκρίνειας και αξιοπιστίας του μεταδιδόμενου οπτικοακουστικού υλικού, από όποιο παγκόσμιο γεωγραφικό σημείο κι αν ζητείται, η Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, προβαίνει στην προμήθεια Υπηρεσιών Δικτύου Διανομής Περιεχομένου (Δ.Π.Π., Content Delivery Network) κατανάλωσης τουλάχιστον 100 PB (Volume), προϋπολογισθείσας δαπάνης 214.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Η κατακύρωση της προμήθειας των υπηρεσιών θα γίνει στον υποψήφιο που θα προσφέρει την οικονομοτεχνικά πιο συμφέρουσα προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης ορίζεται η Παρασκευή 02/06/23.

Email επικοινωνίας: cdn@ert.gr

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές (GR)