Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Η ΕΡΤ Α.Ε. πρόκειται να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών της. Προ της προκήρυξης δημοσιεύει προς διαβούλευση τον φάκελο δημόσιας σύμβασης και απόσπασμα της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η διαβούλευση θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 29/01/2021, 15:00.

Για παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο παρακάτω email:
[email protected]

Κατεβάστε τη Διαβούλευση (Εισαγωγικό σημείωμα) σε μορφή pdf
Κατεβάστε τη Διακήρυξη σε μορφή pdf
Κατεβάστε τον Φάκελο της Δημόσιας Σύμβασης σε μορφή pdf