Αρχική ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΡΦΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ ΑΕ, εξαιτίας του πολύ μεγάλου όγκου του αρχειακού οπτικοακουστικού της υλικού που είναι κυριότητάς της και το οποίο παραμένει ακόμα σε μορφότυπα παλαιών μέσων αποθήκευσης βίντεο και λαμβάνοντας υπόψη τη διάσωση και διατήρηση του εν λόγω υλικού, καθώς και την αξιοποίησή του για τις ανάγκες της εταιρείας, θέτει σε διαβούλευση τον συγκεκριμένο διαγωνισμό έργου, που αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών ψηφιοποίησης και μεταφοράς των παλαιών μορφοτύπων βίντεο (κασετών και ταινιών) σε ψηφιακά αρχεία, προκειμένου να μπορέσει να το υλοποιήσει άμεσα, με την εργολαβία συνεργάτη, ο οποίος θα αναδειχτεί από την συγκεκριμένη διαδικασία.

Η ΕΡΤ ΑΕ, μέσω του προτεινόμενου έργου, αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση ενός μεγάλου μέρους των οπτικοακουστικών αρχείων της, που παραμένουν μη ψηφιοποιημένα στα κεντρικά αρχειοστάσια της. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η συλλογή σχολίων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα στον διαγωνισμό που θα ακολουθήσει.

Το έργο θα παραμείνει για διαβούλευση έως την 6η Σεπτεμβρίου 2020.
Παρακαλούμε στείλτε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθεί:
[email protected]

Κατεβάστε τη διαβούλευση σε μορφή pdf