Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πέντε (5) Ραδιοφωνικών Τραπεζών Μίξης ήχου (CPV:32342420-2), για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμήγια το σύνολο της προμήθειας.

Η ως άνω συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. ΑΕτου έτους 2021, με σχετική δέσμευση προϋπολογισμού ΔΕΣΜ-16-03210.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ – αίθουσα συνεδριάσεων – 1ος όροφος).

Κατεβάστε το διαγωνισμό (pdf)