Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών Συστήματος Διαχείρισης Διαφημιστικών Μηνυμάτων και Χώρων (Σ.Δ.Δ.Μ.Χ), (CPV 79341200-8), συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και σχετικής εκπαίδευσης σε προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.000,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

ΤΕΥΔ-Υπηρεσίες Συστήματος Διαχείρισης Διαφημιστικών Μηνυμάτων και Χώρων

Πίνακας οικονομικής προσφοράς

Πίνακας συμμόρφωσης – Υπηρεσίες Σ.Δ.Δ.Μ.Χ