Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τραπεζών μίξης ήχου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης, για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ ΑΕ.

Ταξινόμηση  κατά  CPV: 32342420-2.

Η εκτιμώμενη αξία της συνολικής σύμβασης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό του τετρακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων και διακοσίων Ευρώ (471.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 380.000,00€ και ΦΠΑ : 91.200,00 €).

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για όλα τα είδη και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  κατά μέγιστο σε 365 ημέρες.

H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτού.

Το κριτήριο  κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής.

Κατεβάστε τη προκήρυξη σε μορφή pdf
Κατεβάστε τη προκήρυξη σε μορφή doc