Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυκτικού θαλάμου για τη φύλαξη έγχρωμων και ασπρόμαυρων αρνητικών φιλμ οξικής κυτταρίνης και πολυεστέρα. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.900,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2021.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13.05.2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 432 (Κτήριο Γ΄- 1ος όροφος – Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης, Αίθουσα Συσκέψεων).

Κατεβάστε το διαγωνισμό (pdf)