Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της
λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά έτος, ανέρχεται στο ποσό των 192.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Συνολικά για τα
δύο (2) έτη, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 384.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης.
Κατεβάστε την διακήρυξη.