Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών στατικής φύλαξης, σε καθημερινή και εικοσιτετράωρη βάση, από προσωπικό του Αναδόχου, για τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. στην περιοχή της Αττικής.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για δύο (2) έτη, [εικοσιτέσσερεις (24) μήνες], ανέρχεται στο ποσό των €1.340.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά € 1.661.600,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ 26/01/2022 και ώρα 14:00μμ.

Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)