Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΡΦΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιοποίησης οπτικοακουστικού υλικού από παλαιά μορφότυπα βίντεο του αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Διακοσίων Εννέα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€1.209.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσό χωρίς ΦΠΑ €975.000, ΦΠΑ €234.000).

Ο προϋπολογισμός αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που μπορεί να ανατεθεί μέσω της παρούσας σύμβασης. Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προφοράς, βάσει μόνο την τιμή.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21.10.2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε και κατεβάστε
τη προκήρυξη σε pdf

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml