Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CDN)

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών Δικτύου Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Network) κατανάλωσης τουλάχιστον 80 PB (Volume).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 214.000,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 265.360,00), ήτοι η εκτιμώμενη αξία ανά ΤΒ ανέρχεται στο ποσό των 2,62€ πλέον Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες ή έως την ανάλωση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο προκύψει πρώτα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής χωρίς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, ως πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά ορίζεται η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά TB χωρίς ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 06/12/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Κατεβάστε τη περίληψη της διακήρυξης
Κατεβάστε τη διακήρυξη