Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών πρόσκτησης και αδειοδότησης κατασκευών κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Προϋπολογισμός: Τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.452.960,00€) πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της προαίρεσης 20% σε περίπτωση που προκύψουν νέες θέσεις εγκατάστασης κεραιών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/01/2022 και ώρα 15:00.

Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)