Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χιλίων τριακοσίων ογδόντα αδειών χρήσης υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των συνοδευτικών υπηρεσιών τύπου cloud της πλατφόρμας Microsoft Office 365 (1350 x Enterprise E1 & 30 x Enterprise E3).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 64216110-7
Προϋπολογισμός: Εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδες, εννιακόσια ευρώ (198.900,00€) πλέον ΦΠΑ για το σύνολο του έργου.
Διάρκεια Έργου: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ. Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη Διαγωνισμού σε pdf.
Κατεβάστε τη περίληψη Διακήρυξη Διαγωνισμού σε pdf.