Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών τριών (3) Μηχανικών [ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., ενός (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε. και ενός (1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Π.Ε.], με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης της ΕΡΤ AE για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με τους ίδιους όρους.

Για τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 187.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. (δαπάνη ανά έτος 93.600,00 € πλέον Φ.Π.Α.)
Συνολικά για τριάντα έξι (36) μήνες, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 280.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22/11/2021 και ώρα 15:00 μ.μ

Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)