Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης-υποτιτλισμού ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος , (CPV:79530000-8), για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τις 31.12.2021 ή εναλλακτικά έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο εκ των δύο ενδεχομένων προκύψει χρονικά πρώτο.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €59.900,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2021.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16.06.2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ – 1ος όροφος – Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης, Αίθουσα Συσκέψεων).

Κατεβάστε τη διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε το ΤΕΥΔ (doc)