Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ -ΕΚΠΟΜΠΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ERTWORLD ΣΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ HOTBIRD ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ENA (1) ΣYN ENA (1) ETH

Η ΕΡΤ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ -ΕΚΠΟΜΠΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ERTWORLD ΣΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ HOTBIRD ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ENA (1) ΣYN ENA (1) ETH

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή Πληροφορίες: Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Τηλέφωνο: 210-6075749 – Fax: 210-6075744 – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εκπομπής των σημάτων του δημόσιου, δορυφορικού, ραδιοτηλεοπτικού καναλιού προς την Ευρώπη (ERT WORLD)) στο δορυφόρο Hot [email protected] 13o. Κωδικός CPV: 6420000-8

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης.
Κατεβάστε την Διακήρυξη.