Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών κομμωτηρίου έως είκοσι οκτώ (28) βαρδιών εβδομαδιαίως συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων προϊόντων styling (αφροί, λακ, προϊόντα κομμωτηρίου).
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν για τις ανάγκες των εκπομπών και των δελτίων ειδήσεων στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτοντας αρχής, για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ως δικαίωμα προαίρεσης.
Η υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 98321000-9
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 198.000,00€ για δύο έτη, χωρίς ΦΠΑ 24%.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε την διακήρυξη.