Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια  της ΕΡΤ στην Αττική,  για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  σύμφωνα με τις διατάξει του Ν. 4412/2016.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ στην Αττική για δύο (2) έτη και συγκεκριμένα:
Στα κτίρια Λ. Μεσογείων 432, Λ. Μεσογείων 136 και Μουρούζη & Ρηγίλλης 2-4 ,

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 932.174,84  ευρώ  πλέον ΦΠΑ

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής  προσφορών: 16/06/2023 στις 14:00 μμ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 19/06/2023 στις 12:00 μμ

Κατεβάστε την διακήρυξη
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης