Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών καταγραφής και καταμέτρησης των διαφημίσεων και υποτύπων αυτών και της διαφημιστικής δαπάνης της ΕΡΤ Α.Ε. στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.

Η παροχή των υπηρεσιών πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 118.656,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 147.133,44)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη (24 μήνες) .

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει αποκλειστικά της τιμής πλέον Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 05/06/2023 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Δείτε και κατεβάστε
τη προκήρυξη σε pdf
τον πίνακα οικονομικής προσφοράς σε doc
– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε XML