Αρχική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ Α.Ε ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ IP ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΥΝ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Η ΕΡΤ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών διασύνδεσης του δικτύου εκπομπής μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων IP για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €3.000.000 χωρίς ΦΠΑ για τρία (3) έτη, (ποσό με ΦΠΑ €3.720.000, ΦΠΑ 24% €720.000).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25.04.2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 26.04.2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00.

Κατεβάστε την διακήρυξη (pdf)
Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης (pdf)